Auteursrechtvoorbehoud

Alle auteursrechten en verdere (intellectuele eigendoms)rechten op De Limburger en de inhoud daarvan rusten uitsluitend bij Media Groep Limburg.
Met betrekking tot het overnemen van berichten of artikelen, in beeld en/of tekst, van Media Groep Limburg/De Limburger door andere media met een functie zoals bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet, behoudt Media Groep Limburg/De Limburger zich uitdrukkelijk alle auteursrechten voor.
Dit geldt ook ten aanzien van enig ander gebruik of overname door derde partijen, met inachtneming van de wettelijke restricties.
Indien media dan wel derde partijen berichten of artikelen willen overnemen, is het uitgangspunt dat voorafgaande schriftelijke toestemming nodig is. Als Media Groep Limburg haar toestemming wil verlenen, kan zij daaraan voorwaarden verbinden en een vergoeding vragen.