Valkenburg schrapt gebed voor gemeenteraad

Print
Valkenburg schrapt gebed voor gemeenteraad

Afbeelding: iStock

Valkenburg / Walem - De gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul heeft deze week besloten niet meer te bidden bij de opening en sluiting van de vergaderingen. Het gebed, zo oordeelde de raad in meerderheid, is ouderwets en past niet meer bij onze multiculturele samenleving.

‘Heer, wij bidden U, stort uw mildste zegen over deze vergadering...’ was decennialang de tekst waarmee iedere raadsvergadering begon. Dat wordt vanaf nu ‘dames en heren, aan het begin van deze vergadering, waarin wij de belangen van de gemeente en de inwoners van Valkenburg aan de Geul behartigen, spreek ik de hoop uit dat deze gezamenlijke arbeid vrucht zal dragen. Mogen wij met respect voor elkaars meningen hierbij kracht en inspiratie putten uit onze levens- en/ of geloofsovertuiging’. De raad wil zo explicieter anders- en niet-gelovigen betrekken.

Primeur in Heuvelland
Valkenburg aan de Geul is de eerste gemeente in het Heuvelland die het traditionele gebed afschaft. In veel andere Limburgse gemeenten is het gebed, vaak jaren geleden, al afgeschaft, al dan niet in het kader van de ontzuiling, de scheiding van kerk en staat, dan wel vanuit dezelfde overweging als Valkenburg.

Minder respect
Vier raadsleden stemden tegen het afschaffen van het gebed. Fractievoorzitter Niels Dauven van Algemeen Belang, met zijn 24 jaar het jongste raadslid van Valkenburg aan de Geul, was daarbij het meest uitgesproken: "Er is steeds minder respect voor onze eigen gebruiken en gewoonten. Onze eigen cultuur komt steeds meer onder druk te staan.”

Verbinding
Bianca Rooding (VVD) verwoordde de mening van de raadsleden aan het andere uiteinde van het spectrum: "Met het nieuwe openingswoord komen we tegemoet aan onze hele samenleving. We doen hiermee recht aan een moment van verbinding.”