NVWA controleert vanuit de lucht op naleving beregeningsverbod aardappeltelers

Print
NVWA controleert vanuit de lucht op naleving beregeningsverbod aardappeltelers

Afbeelding: iStock

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren vanuit helikopters en vanaf de weg controles uit om te kijken of aardappeltelers in beregeningsverbodsgebieden zich houden aan het verbod op beregening met oppervlaktewater.

In Limburg geldt een dergelijk verbod in grote delen van Noord- en Midden-Limburg en in delen van de noordkant van Zuid-Limburg.

Op de website van de NVWA staat een digitale kaart waarop te zien is waar het beregeningsverbod voor aardappelen geldt.

Bruinrot
De controles van de NVWA hebben overigens niets van doen met de aanhoudende droogte, maar spitsen zich toe op het tegengaan van bruinrot bij aardappelen.

In de beregeningsverbodsgebieden mogen telers geen water uit bepaalde beken gebruiken voor het beregenen en bespuiten van consumptie- en zetmeelaardappelen, omdat dat water in die gebieden besmet kan zijn met de bacterie die bruinrot veroorzaakt.

Oppervlaktewater
De NVWA brengt de komende jaren de gebieden waar de bruinrotbacterie in het oppervlaktewater voorkomt opnieuw in kaart. Dit kan op termijn leiden tot aanpassing van de gebieden of grenzen van gebieden.

De beregeningsverboden gelden alleen voor gebruik van oppervlaktewater. Bronwater, leidingwater en opgevangen regenwater vallen er buiten. Limburgse aardappeltelers die geen water uit beken mogen gebruiken voor beregening kunnen in veel gevallen gebruik maken van water uit waterputten.

Pootaardappelen
Het beregeningsverbod in verband met bruinrot staat los van de regels voor het gebruik van water uit beken die Waterschap Limburg hier heeft ingesteld.

Voor pootaardappelen geldt sinds 2005 een landelijk verbod op het beregenen en bespuiten met oppervlaktewater.

Toezicht
Wanneer de NVWA bij een inspectie vaststelt dat het beregeningsverbod wordt overtreden, dan kan dit voor de teler verstrekkende gevolgen hebben. De NVWA maakt proces-verbaal op en merkt percelen die met oppervlaktewater zijn beregend aan als ‘waarschijnlijk besmet’ met bruinrot.

Dit betekent dat het bedrijf onder toezicht van de NVWA komt te staan, en dat er beperkende maatregelen gelden voor de afzet van de beregende aardappelen. De aardappelen worden bemonsterd. Wanneer bruinrot wordt aangetroffen, heeft dit gevolgen voor de hele aardappelteelt van het bedrijf. Dit kan voor telers grote economische gevolgen hebben.