Werk in Heerlense groeves Beaujean gaat door na vonnis Raad van State

Print
Werk in Heerlense groeves Beaujean gaat door na vonnis Raad van State

In groeve Heerenweg-Oost is een villawijkje gepland. Afbeelding: Bas Quaedvlieg

HEERLEN / Landgraaf / Schaesberg / Nieuwenhagen / Rimburg / Hoensbroek -

Beaujean mag zijn groeves in Heerlen verder ontgronden. De Raad van State verwierp de bezwaren van actiegroepen die ook procederen tegen Sibelco.

Stichting Behoud Brunssummerheide en BuurSibelco hadden de aan Beaujean verleende ontgrondingsvergunningen aangevochten. Het gaat om drie zandwinningslocaties in het noorden van Heerlen: Heerenweg-West, Heerenweg-Oost en Vrieheide. Direct ten oosten van groeve ‘Oost’ ligt een veel grotere zandwinlocatie van Sibelco. De groeves liggen vlak bij de Brunssummerheide.

Beaujean betoogde om te beginnen dat ‘bewonerscollectief’ BuurSibelco niet ontvankelijk is, omdat die geen belanghebbende zou zijn bij de bestreden vergunningverlening. Daarbij werd gewezen op de website van BuurSibelco. De naam zou bovendien boekdelen spreken.

Buurtcollectief

De Raad van State ging daar niet in mee. BuurSibelce zou opkomen voor de bewoners van Heksenberg-Pronsebroek en Palemig in Heerlen en Kakert in Landgraaf. Inzet: bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met de zandwinningsactiviteiten. De Raad van State stelt vast dat die wijken ook in de buurt van Beaujean liggen.

Inhoudelijk kreeg de provincie, die de vergunningen verleende tot 2025 en 2030, op alle punten gelijk. De stichting en BuurSibelco, die de groeves van Beaujean en Sibelco als één grote ontgrondingsoperatie beschouwen, vrezen negatieve gevolgen voor het milieu: aantasting van de grondwaterstand, toename van de stikstofdepositie, en geluid-, trilling- en stofhinder. Zij vroegen tevergeefs om een milieueffectenrapportage.

Roode Beek

De provincie heeft volgens de afdeling bestuursrechtspraak onder meer gemotiveerd uiteengezet dat de vergunde ontgrondingen - afzonderlijk, gezamenlijk of in combinatie met de Sibelco-groeve - niet zullen leiden tot verlagingen van de grondwaterstand in het brongebied van de Roode Beek.

Dat de provincie bij de stikstofdepositie heeft verwezen naar het Programma Aanpak Stikstof (PAS) was evenmin reden om de vergunningen te vernietigen. Weliswaar heeft de Raad van State onlangs een negatief oordeel over het PAS geveld, maar de besluiten tot verlening van de ontgrondingsvergunningen zijn daar niet rechtstreeks op gebaseerd.