Portsiejoeën Plat

Jinne prul (58): Oeëstertsiet

Print
Jinne prul (58): Oeëstertsiet

Toiletpapier. Afbeelding: ING Image

Kerkrade / Eygelshoven -

‘Jinne prul’ is ing lofende jesjiechte woar-i ’t leëve van de ieëlu, ’t Biela en d’r Kep besjrève weëd. Ze zunt al jans jet jöarsjer jetrouwd en óch al kanne ze ziech nit misse, hant ze doch wal ins knies óngeree.

D’r Joeëzef en d’r Kep zitse óp kantoer in de droekerij, um de Oeësterbijlaag van hön tsiedónk ‘t ‘Noabersjefje’ tse plane. Mit ’t hersjende coronavierus is alles angesj wie normaal. Die tswai zunt ziech enieg dat ze nit tse vöal ieëlend uvver dat weltdrama in ’t tsiedunks-je mósse zetse. Ze entsjlisse zoejaar um jaar nuus uvver dat ónjehäuer tse melde. ’t Jieët al jenóg ónrouw bij de lu.

“Losse vier ós mar óp de Oeëstertsiet rieëte en óp d’r aavank van ’t vrugjoar,” zeët d’r Joeëzef. “Evver wats te óch uvver alderdäuvel wils sjrieve, doe kuns ummer en uvveral dat zouw vierus teëje”, meent d’r Kep.

“Nem diech d’r Oeësterhaas, deë normaal jesjpraoche langs de dure jeet um sjokkelade aisjer an de kinger oes tse dele, um doanoa hoes an hoes lidsjer mit hön tse zinge. Dat darf nit van de jemeende en dat is natuurlieg óch tse bejriefe.”

“Vier kanne jet uvver honder, hane, kuuchs-jer en aier sjrieve.”

“Joa Joeëzef en uvver inne hondersjtal. Wie-t-ste zoeë hok in inne daag urjens aafjebraoche kries en óp ing anger plaatsj werm óp kans bouwe.”

“Richtieg Kep, jef diech doa mar ins aa. Wens te nit droes kuns, vroags te d’r posbuul mar. Iech han jehoeëd dat deë óch zoejet paraat hat jemaad, ha-ha!”

“Wie wits doe dat da noen alwerm?”

“Ja joa, Kep, doe bis van de tsiedonk of nit. Deë jong van de pos koam iech ónger ‘t fietse teëje. Heë wool ins mit miech kalle uvver ós tsiedunks-je. Heë vertsellet miech óch dat e diech jehólpe hauw mit d’r hondersjtal dem heë diech verzörgd hat, wail heë d’r Ojebroar jód kank.”

“En zaat e nuus uvver inne ‘taakstraf’?”

“Nè, noadat e dat vertsald hauw, fietsete heë wieër.”

“Kep, iech han óch nog e jediechs-je uvver de vaaste binne krèje. Ee um uvver noa tse dinke:”

d’r miensj bliet noa dat jód jeveul óp zuk

inne deë jeluk zukt, zukt ziech e ónjeluk

ónjeluk zitst in e kling eks-je

en ‘t jeluk in ‘t vaastezeks-je

den wats te jieëfs, kries te doebel tseruk

“Dat jediech mós als troeës dene vuur d’r pastoer, zieng kolleja’s en alle lu die mit de kirch besjeftiegd zunt. Jraad noen in de vaaste-tsiet wie ’t Oeësterfes noaderbij kunt, zunt de kirche noeëdjetswónge tsouw. I plaatsj van de jouw wèch krient vier noen tse maache mit ing kauw wèch, woarin de kirch jesjlaose bliet. ’t Intsiegste vuurdeel is dat d’r pastoer nit broecht tse sjtaoche.

Óch ’t aiertietsje vuur de sjoeëlkinger vervilt.”

D’r Joeëzef uvverlekt mit d’r Kep wat vuur anger meuglieghete ’t nog jieët um de noabersjaf in ing Oeëster-sjtiemoeng tse bringe. Besjlaose weëd um alle lu die ‘t ‘Noabersjefje’ in hoes krieje, jroeës en kling, aod en jónk, mit tse losse doeë an ’t Jroeës Noabersjaf- Oeësterfestival. De jroeëse lu kanne Oeëster-jediechte of -jesjiechtens i-sjikke en de sjoeëlkinger weëde oesjenuediegd um tseechenoenge en i-jekluurde Oeësterfiejoere in de droekerij van de tsiedónk aaf tse jeëve. De sjunste jediechte en tseechenoenge kómme in de Oeësterwèch in de tsiedónk tse sjtoa.

D’r Kep jeet mit e jód jeveul noa heem. ’t Biela is jraad tseruk van de waar hoale. “Miene leve Kep, doa woar jet loos in ’t jesjef! Alle toiletpapier woar óp. Mieëdere kónde woare ziech ant ópreje, wail inne hoof waar nit mieë tse krieje woare. De lu hant jehamsterd, hoeët iech e meëdsje zage.”

”Has te noen jing w.c-rolle?”, vroagt d’r Kep. “Nit ing rol, alzo dat weëd dan behelpe!”

“Da mósse vier mar werm wie vruier mit de tsiedónk noa de abee. Iech zal d’r Joeëzef belle um jet mieë tsiedunks-jer tse droeke, zoeëdat de lu ziech winniegstens kanne behelpe.”

“Doe kans hem besser vroage of e jet ónbedroekd papier kan lieëvere, doamit de kakkere de lettere nit óp d’r boam krient aafjemoald.”

“Biela, ’t darf nit zoeë zieë dat de lu ós ‘Noabersjefje’ e sjtrónksbledsje junt neume.”

“Dat zouwe dan diejinnieje zieë die ummer jet tse sjtrónkse hant. Jraad in sjleëte tsiete liert me de lu jód kenne. Die trekke ziech nurjens jet van aa en dinke alling mar an ziechzelver. Die verzauwbäutele ’t vuur de anger lu.”

“Wie woar ’t angesj nog mit d’r Joeëzef? Hauwt uur ing nutslieje verzamloeng?”

“Jelukkieg waal joa. D’r Sjaak wil ziech bij d’r Joeëzef verdeenslieg maache, woa ’t um de tsiedónk jeet. Heë wil jet mieë doeë wie alling mar bezörje.”

“Flaich kan heë vuur zoeë lang wie ’t doert, reklaam maache vuur ’t nui toiletpapier?”

“Dat is e jód iedee, Biela. En besjtimd jinne prul! Iech han al e sjun motto vuur die reklaam: ‘Jidder vót mit ing tsiedónk óp d’r pot. En jinne is tse bedoere. De tsiedónk weëd uuch aajeboane durch ing vót mit oere!’

De nieëkste kier jeet ’t wieër.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen