Portsiejoeën plat

Jinne prul (66): Kaffe

Print
Jinne prul (66): Kaffe

E tesje kaffe. Afbeelding: ING Image

Kerkrade / Eygelshoven -

‘Jinne prul’ is ing lofende jesjiechte woar-i ’t leëve van de ieëlu, ’t Biela en d’r Kep besjrève weëd. Ze zunt al jans jet jöarsjer jetrouwd en óch al kanne ze ziech nit misse, hant ze doch wal ins knies óngeree.

Hu is inne va die daag in ‘t vrugjoar, dat de temperatoer zommerlieg weëd. Vuur ’t Biela is dat ‘t moment um ’t hoes ins jód tse lufte. De dure en vinstere junt sjpanne- wied óp.

“Kep zouwe vier ins d’r teppieg jód ónger hengs neëme?”

“’t Is jód. Da kan iech miech doa ins duchtieg óp loslosse.”

“En mörje de matratse an duur.”

“Noen ieëtsjt d’r teppieg oeskloppe, Biela.”

“Joa, iech ken diech. Wens doe mit d’r matteklöpper aavings, da vleit hei ing jroeëse sjtubdekke durch de loeët.”

‘”Dinks te dat doa zoeëvöal sjtub i zitst?”

“Miene leve Kep. Doe zörgs vuur zoeëvöal leëve in de boed. Inne janse winkter lang. Dat is jans jet sjtub.”

Ze zetse tsezame de sjteul en d’r dusj an zie. Da rolle ze d’r teppieg óp. ’t Biela leuft vuuróp. Ze vringe ziech durch de kucheduur eroes. Hinger d’r sjtal is ing sjtang óp inne poal en an de moer vas-jemaad. Doa jeet d’r teppieg uvverhin. D’r nuedieje sjtub vilt al droes. ’t Biela hóst ins.

“Zies te. Wat inne sjtub dri zitst. ’t Vilt al droes.”

D’r Kep jeet d’r matteklöpper oes d’r sjtal hoale. ’t Biela bingt ziech inne loemel uvver d’r kop.

“Zouws doe dat óch nit doeë?”

D’r Kep kunt tseruk mit d’r matteklöpper.

“Dat meens te doch nit? ’t Is al sjlim, dat de posdoef mit zoene loemel vuur d’r eëpel leuft.”

“Doa kans te dat nit mit verjelieche. De mónkkap van d’r Sjaak is teëje ’t vieres.”

“Meens wat deë zeët, went e miech ziet mit inne loemel.”

“Deë ziet diech nit.”

“Joawaal. Deë ruucht dat. Heë kunt besjtimd mit d’r fiets hei hingerum uvver ’t weëgs-je.”

“Doa darf heë noen nit kómme. Verboane vaweëje d’r vieres.”

“Biela, ’t weëgs-je is tswai meter. Dat is mieë wie angerhaove meter. Jeleuf dat deë dat hat naojemèse.”

“Wie wil d’r Sjaak noen wisse dat-s doe de matte oesklops?”

“Dat huet deë.”

“Da móts te nit ezoeë hel kloppe.”

“D’r sjtub mós droes Biela.”

Noen trukt e e jemeen jezich.

“En wen iech klop en iech dink an die doef. Zien dat jezich vuur miech. Da femp iech óp d’r teppieg.”

“Jank eri en pak jet teëje d’r sjtub.”

Mit jroeëse sjritte jeet e eri. ’t Doert effe ier heë eroes kunt. ’t Biela kan zieng oge nit jeleuve. Heë hat inne kaffefilter vuur zie jezich mit tswai köadjer hinger óp d’r kop vas-jemaad. Sjnapt ziech d’r matteklöpper. Nimt inne aaleuf en veëgt inne sjlaag óp d’r teppieg. Heë jeet e paar sjritte noa hinge en nimt werm inne aaleuf. Noen sjpringt e zoeëjaar d’rbij. Dat jeet zoeë e paar maol hingeree. ’t Biela sjteet mit de heng in de zie ziech dat aa tse kieke.

“Meens te wie lang dat-s dat kans volhaode? Dierek has te de kneuf aaf.”

D’r Kep zeët jet hinger d’r kaffefilter. ’t Biela sjud d’r kop.

“Iech versjton diech nit.”

Noen zeët e ’t nog ins, mar jet heller.

’t Biela hilt ing hank hinger e oer. Heë zeët ’t nog ins, mar noen nog heller. Óngertusje trukt e ziech d’r kaffefilter vuur d’r mónk voet.

“Kapot”, klinkt oerhel durch d’r jaad.

“Nit ezoeë hel, man. Iech bin nit doof.”

Heë kiekt noa d’r matteklöpper.

“Dat is jinne matteklöpper, jinne vleierklöpper. Dat is inne… doeveklöpper! Iech zien uvveral óp de mat doeve. En die mósse droes.”

’t Biela zetst jroeëse oge óp.

“Wat kieks te ezoeë?”

Het zeët nuuks. Kiekt langs d’r Kep durch. Deë drieënt ziech um. Óch heë zetst jroeëse oge óp.

‘Doa has ‘m!’

Flot duit heë d’r kaffefilter óp d’r kop. D’r Sjaak kunt óp d’r fiets uvver ’t weëgs-je. Mit d’r loemel vuur ’t jezich.

“Dat kries te d’rva”, zeët ’t Biela, “mit dat jekeëks va diech.”

Bij ’t pöats-je bliet e sjtoa.

“Iech hoeët zoene brul. Mainjod, daat iech. Hei mós iech mieë va wisse.”

Heë wiest noa d’r kop van d’r Kep en vingt aa tse laache.

“Wat mós dat vuursjtelle?”

D’r Kep lekt ziech ing hank óp d’r kop.

“Dat is ing kaffemutsj.”

D’r Sjaak laacht nog heller. Heë fietst wieër.

“Iech kan ze óch vuur ’t jezich doeë. Mar dat is jet vuur auwmutsje.”

Heë sjnapt ziech d’r matteklöpper en fempt werm dróp los. Noen nog heller. An alle zieë. Da hoale ze d’r teppieg van de sjtang. Bringe ze ‘m eri. In ’t tsimmer rolle ze ‘m oes. Zetse d’r dusj en sjteul werm dróp.

“Deë is nog noeëts zoeë ring jeweë”, zeët ’t Biela.

“Iech jon ing tas kaffe zetse.”

D’r Kep lekt ziech ing hank óp d’r kop.

“Nit bij miech.”

“Wie meens te?”

“d’r Kaffefilter!”

De nieëkste kier jeet ’t wieër.

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Word nu abonnee en lees al onze Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Ruim 110.000 tevreden lezers gingen je al voor.

Bekijk de actie-abonnementen