Portsiejoeën plat

Jinne prul (67): Annóngs

Print
Jinne prul (67): Annóngs

Weë weëd de vrundin van d’r Joeëzef? Afbeelding: ING Image

Kerkrade / Eygelshoven -

‘Jinne prul’ is ing lofende jesjiechte woar-i ’t leëve van de ieëlu, ’t Biela en d’r Kep besjrève weëd. Ze zunt al jans jet jöarsjer jetrouwd en óch al kanne ze ziech nit misse, hant ze doch wal ins knies óngeree.

’t Biela hat sjpas, laacht i zie vuus-je. ‘t Hat al ing reaksie krèje óp de annóngs in ‘t ‘Noabersjefje’, ’t hoes an hoes-bledje woa het mit d’r Kep hönne bedriefsnaam ‘Kebi-jinne prul’ aa verbónge hant. D’r jónkjezel Joeëzef, deë dat tsiedunks-je mierendeels verzörgt, wees nit dat d’r Sjaak tsezame mit ’t Biela ing annóngs hat jeplaatsjd. Doa-i weëd ing vrundin vuur d’r Joeëzef jevroagd. D’r Kep wees óch nog nieks. En doa zitst ’t Biela noe mit. Wen ’t d’r Kep nit doa-uvver besjeed zeët, krient ze krach. Mar wie zouw deë dat óppakke? En vuural went e huet dat ziene pienöakelkammeraad Sjaak doabij mit sjpilt? Wen d’r Kep jeliech kunt zal ’t Biela hem d’r janse plaan oesereelegke. Flaich vingt heë ’t zoejaar wietsieg.

D’r Kep kunt zoeëwie jewend, al fleutend via de hingerduur erinner. “Bielsje, has doe de aier al oes d’r hondersjtal mitjenoame?”

“Joa Kepje, weë angesj? Maach diech jing ón-rouw en vräu diech dis kier mar ins óp jelade aier… bij ’t fruusjtuuk va mörje.” Jodsedank woar heë jód jemoeëd. Reë jenóg vuur ’t Biela um hem de annóngs-jesjiechte tse vertselle.

“Woar dat iedee van d’r ‘posbuul’?”

“Nè deë ival kunt va miech, mar umdat d’r Sjaak durch ós als annóngsverkeufer is aajesjteld, han iech dem d’rbij mósse betrekke.”

“Die annóngs is miech jaars nit ópjevalle”, zeët d’r Kep. “Dat kunt d’rdurch en dat is jesjeflieg óch priema, dat dis kier vöal annóngse zunt jeplaatsjd. Me ziet durch de annóngse de tsiedónk nit mieë.”

“Joa, d’r Sjaak hat ziech jetseegd.”

“Dat woar ‘m óch mar jeroane, dat vier ins endlieg jet an deë besserwisser hant. Mar, noe zaan miech ins, wat sjtóng in die annóngs?”

“Waad, iech los ’t diech zieë.” ’t Biela sjloog ’t tsiedunks-je óp en leëzet vuur. “Nette alleenstaande man zoekt vrouwelijke partner om samen mee op te trekken.” D’r Kep leëzet mit en woar zoeë wakker dat ‘m ópvool dat deë zats ónger ’t blöksje ANTIEK sjtong. ’t Biela kroog bauw inne hatspaaf.

“Oejazes, dat sjtimt.” Noe bloof heur nuus angesj uvver um d’r Kep de janse jesjiechte tse vertselle. Dat heure tillefóngsnommer d’rónger sjtong en dat ’t al ing reaksie hat krèje.

“Noe jeet miech e lempje brenne. Die vrauw die miech aajeróffe hat, hauw ’t uvver inne aodmoeëdiesje man, woaróp iech ’t antwoad sjuldieg moeët blieve Dat kunt besjtimd wail die annongs in ‘t ‘Antiek’-fach sjteet. Die mós natuurlieg ónger ‘RELATIES’ sjtoa.”

“Zies te noe, doe mit diene ‘posbuul’!”

“Kep, ’t is nit jezaad dat d’r Sjaak doa sjood aa hat. Flaich hat d’r Joeëzef zelver ziech verdoa. Noe sjwieg doa jevelles uvver, den d’r Joeëzef wees nit dat die annóngs vuur hem is betiermd. Vier, d’r Sjaak en iech, wille deë jouwe kloeët jeweun an ing vrundin helpe.” D’r Kep hool ziech jelukkieg i en jong al kopsjuddend noa d’r jaad. ’t Biela bloof mit de annóngs-jedanke binne zitse. Noen kan iech ’t óch raime dat die vrauw die aajeróffe hat, jet breuzelet uvver inne man óp leëftsiet, deë jehólpe mós weëde en um zörg verleëje zouw zieë. Dat koam besjtimd durch dat wöadje ‘antiek’. D’r Kep kunt werm erinner. “Los miech die annóngs nog ins leëze.”

‘Nette alleenstaande man zoekt vrouwelijke partner om samen mee op te trekken.’ “Biela, hat ziech al ing vrauw bij diech jemeld?”

“Joa Kep, ing die ziech nit wieër bekankd maachet, wool jet mieë wisse uvver deë ‘alleenstaande man’. Iech wos nit wat iech zage moeët, wie die traatsj mar bloof moele. Die hauw ’t uvver inne ‘bejaarde en hulpbehoevende man’. Iech koam jaars nit mieë d’rtusje en han mar ópjehange.”

“Iech sjnap óch nit wie-t uur zoene zats in ing vrundlieje annóngs kant zetse. En dan óch nog ónjelukkiejerwies in ’t óngerdeel ‘antiek’. Wens te als vrauw zoeëjet leëst, dinks te doch an inne auwe man deë alling sjteet en dem ste móts óptrekke. Weë meens te dat ziech doavuur lieënt?”

“Kep, doe has reët, iech veul miech ópins jans ónzicher. De nieëkste vrauw die reageert, zal iech jans kloar verduutsje wat loos is. Mar ierlieg jezaad, hof iech dat jinne mieë belt. Kep, doe móts miech waal versjprèche dats te nuus an d’r Joeëzef vertsels. En hoffentlieg hat d’r Sjaak óch ziene mónk jehaode.”

“Biela, los dat mar a miech uvver. Deë posbuul mós nog vöal liere. Iech zal hem bij miech óp kantoer losse kómme en hem duudlieg maache dat annóngse verkofe en plaatsje jet angesj is wie brivve in ing bus werpe. ANTIEK!! Zoene kal mós heë mar nieëkstens an tieëk verkofe!!!”

De nieëkste kier jeet ’t wieër.

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Word nu abonnee en lees al onze Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Ruim 110.000 tevreden lezers gingen je al voor.

Bekijk de actie-abonnementen