Bouwsector vraagt miljardensteun voor 90.000 nieuwe huizen per jaar

Print
Bouwsector vraagt miljardensteun voor 90.000 nieuwe huizen per jaar

Afbeelding: Getty Images/Maskot

Gemeenten, belangenverenigingen voor huiseigenaren en huurders en een groot aantal andere organisaties in de woningbouw bepleiten bij de Tweede Kamer en het kabinet om miljarden euro’s overheidsgeld vrij te maken om in de bouw van betaalbare en duurzame huizen te investeren.

Tijdens de vorige crisis werd de woningbouw hard getroffen. Bouwvakkers, ambtenaren, architecten en ingenieurs verloren hun baan en het aantal nieuwbouwhuizen zakte naar een diepterecord. Huizenprijzen stijgen daardoor rap, waardoor wonen zeker voor de jongere generaties duurder is geworden en er lange wachtlijsten voor huurhuizen zijn ontstaan.

90.000 huizen

Volgens de zogenoemde ‘woningbouwalliantie’ is het noodzakelijk om tot 2030 minstens 90.000 nieuwe huizen per jaar te bouwen om het enorme tekort van meer dan 330.000 woningen in te lopen. Dat is een hogere ambitie dan de minister nu heeft (75.000 huizen per jaar).

De verenigingen benadrukken dat het niet alleen om méér huizen gaat. De nieuwe woningen en woonwijken moeten ook een ‘toonbeeld van milieuvriendelijkheid en duurzaamheid’ worden: energieneutraal, voorbereid op een ander klimaat en aangesloten op het openbaar vervoer en goede fietsroutes. Ook moeten de wijken een groen karakter hebben en minstens de helft van alle nieuwe woningen dient betaalbaar te zijn voor de lage en middeninkomens.

Economische crisis

Het Centraal Planbureau bracht dinsdag nieuwe cijfers naar buiten waaruit blijkt dat Nederland een nieuwe crisis te wachten staat, waarin veel mensen hun baan verliezen en de inkomens onder druk komen te staan. Het zou daarom nodig zijn om tegen de conjunctuur van de economie in te investeren, zodat het woningtekort niet verder oploopt. De kosten van het investeringspakket worden volgens de alliantie ruimschoots gecompenseerd door besparingen op uitkeringen, grondopbrengsten en hogere belastinginkomsten.

De plannen waar minister Kajsa Ollongren van Wonen op zal moeten reageren:

- Het Rijk mee laten investeren in het kopen van grond en in het ontwikkelen en bouwrijp maken daarvan. Investeringen na een periode van tien tot vijftien jaar weer terugvloeien in de staatskas.

- De eenmalige woningbouwimpuls à 1 miljard euro structureel vrijmaken. zodat gemeenten gelden beschikbaar houden voor het uitkopen en saneren van oude bedrijventerreinen, voor de aanleg van extra infrastructuur en voor andere voorzieningen die niet uit de opbrengsten van de woningen betaald kunnen worden

- Een maatregelenpakket voorbereiden als de vraag naar woningen afneemt. Mogelijke maatregelen zijn het ruimer beschikbaar stellen van startersleningen, het tijdelijk verhogen van de NHG-grens, het tijdelijk afschaffen van de overdrachtsbelasting en het verruimen van de tijdelijke aftrekbaarheid van dubbele hypotheeklasten.

- De omstreden verhuurdersheffing die verhuurders van sociale huurhuizen jaarlijks betalen (inmiddels 1,7 miljard per jaar) verminderen en dat geld te gebruiken voor de bouw van extra sociale huurwoningen.

- Een Nationaal Garantiefonds introduceren, wat een koopgarantie afgeeft voor onverkochte woningen in nieuwbouwprojecten, zodat de bouw van de projecten toch kan starten.

- Financiële steun voor gemeenten zodat ze meer ambtenaren kunnen aantrekken die woningbouwprojecten tot uitvoering brengen.

- Nieuwe woonwijken en gebieden toekomstbestendig maken door slimme, duurzame gebiedsontwikkeling met ruimtelijke kwaliteit en innovatie in de woningbouw.

De woningbouwalliantie zegt dat ze zelf ook veel te bieden heeft en dat ze graag zo spoedig mogelijk met het kabinet en de politieke partijen aan tafel wil voor een ‘constructief overleg’ met als doel een langjarig overheidsprogramma om een bouw- en wooncrisis te bezweren.

De woningbouwalliantie bestaat uit:

G40, Vereniging van Grondbedrijven (VVG), Aannemersfederatie Nederland Bouw en INFRA (AFNL), Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), Vereniging Eigen Huis (VEH), Woonbond, Bouwend Nederland, Aedes, Vernieuwde Stad, Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM), Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA), NLIngenieurs, Techniek Nederland, Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB), Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN), Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers (NVB-Bouw) en Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom).