Bie Wieze Van Sjpreëke

© Archief Heemkundevereniging Brunssum

Regelmatig presenteert de dialectgroep van de Heemkundevereniging Brunssum 'Bie Wieze Van Sjpreëke'. "Vier nuëdige jieëderee oet om hie aan deel te numme. Doer ´n sjtukske te sjrieve en noa w.roeselers@outlook.com te sjikke, of om ´ns langs te komme op een van os oavende; de 2e moandig van de moand om 20.00 oer in de vuurmalige Mariasjoeël teëgenuëver ’t polisieburo Prins Hendriklaan 382, 64443 AE in Broenssem."

Wiel Roeselers

De koolmmeeskes zint aan ‘t lokke

In Meij lèkt iejder vuëgelke èè eij, zag de meester op sjoeël al,Mer de meeste vuëgelkes zitte dan al te bruije in de sjtal,In miejrt zint de koolmeeskes al aan `t lokke,Ze goan dan op zeuk noa èè gesjikt plekske, dat wuërd knokke,In dat nèske lèkt `t vruijke de èijkes, soms viejf sjtök,Zoeëlang es `t deed bruije is `t in dat kuujke neet te drök,Mer driej weake later es de jonge oet komme,Sjlinkt de ruumte sjnel in hun ongerkomme,Ze ziejn neet wea biej hun in `t nèske likt,En veule alleen es de auwesj hun een wurmke in de bek sjtikt,Acht daag later goan hun eugskes oape,Dan zieën ze wea hun dat wurmke in de bek how gesjtoake,Twiej weake later loeëre ze doeër `t geatje en wille droet,En kort doa noa sjloan ze hun vluëgelkes oet.

Door Jan Theunissen