Portsiejoeën Plat

Jinne prul (72): Molmoes

Inne molshoof. © Loek van de Weijer

‘Jinne prul’ is ing lofende jesjiechte woar-i ’t leëve van de ieëlu, ’t Biela en d’r Kep besjrève weëd. Ze zunt al jans jet jöarsjer jetrouwd en óch al kanne ze ziech nit misse, hant ze doch wal ins knies óngeree.

Wilo Wiets

’t Ieëtsjte wat d’r Kep ’t mörjens deet, is de honder vore.

“Tjiep, tjiep”, ruft e.

An de anger zie van de hek huet e ing sjtim. “Tjiep, tjiep.” ’t Is d’r noaberman. Deë deet d’r Kep noa. Heë kiekt uvver de hek. “De kuuchs-jer vange lanksaam aa richtieje honder tse weëde.”

“Joa ze wase al jód. ’t Zal nit lang mieë doere, da junt ze óch aier legke.”

“Da kans te e jesjef aavange.”

“Nè, los lever. Vier zunt vroeë, dat vier jraad van dat jesjef mit die peks-jer aafzunt. Vier wille rouw. ’t Tsiedunks-je is vuur ós jenóg. En dat maat ós vöal sjpas.”

“Joa, sjpas kans te wal zage. Die annóngs zal doch jet va diech zieë.”

“Iech wees va nuuks.”

D’r noaberman vingt aa tse laache. “Joa dat is óch ’t betste um tse zage, ‘iech wees va nuuks’. Hat d’r Sjaak ziech nog nit jemeld?”

“Iech han ‘m nit jezieë. Doa hat ziech waal ing vrauw jemeld die intresse hauw in die posdoef.”

“Íng vrauw mar?”

“Joa, die angere zalle ’t wal durch han jehad, dat ’t ónzin is.”

“Kep, iech bin waal jesjpand wie dat wieër jeet.”

“Óch noaberman, zoeë krient vier wal de tsiet um.”

“Joa dat is woar. Mar doe has angesj in d’r jaad nog jenóg tse doeë.”

“’t Maat miech waal sjpas.”

“Has te nog jing las van ónjetsiefer?”

“Nog nuuks jezieë.”

D’r noaberman wiest mit ing hank uvver de hek. “Wat is dat da doa?”

“Woa?”

“Doa bij de boeënesjtruuch.” D’r Kep deet jet sjtruuch an zie. “Doe has reët. Iech zien e heufje. En nog ee. ’t Is doch nit woar wa? Zouw iech da noen wirklieg jet van inne mol in d’r jaad han?”

“Joa, iech dink Kep, dat ’t ing molmoes is.”

“Noen sjwieg miech. Vurriegs joar sjlekke en noen molmuus!”

“Iech zouw doa mar flot jet aa doeë. Die vermiere ziech nogal flot en vrèse diech al óp.”

“Flot jet aa doeë? Mar wat? Die zitse ónger jen eëd. Die zies te doch nit?”

“Miene pap vong die vruier mit de sjup. Deë wadet zoeë lang bis ziech de eëd jet beweëjet. En da sjtooch heë de sjup i jen eëd. Mit inne sjlaag vloog dat deer durch de loeët.”

“Meens te iech jon hei daag en naat in d’r jaad zitse um óp dat deer tse wade?”

“Wils te jet va dieng plantse uvver haode. Móts te doch jet óngernumme. Doe kans die dere óch in ing val vange en ze doanoa vuur sjtroaf leëvend bejrave”, zeët d’r noaberman al laachend. Noadat e effe noajedaad hauw, zeët d’r Kep: “Haha, dat is ing jouw.”

”Mar noen eënsj. Jif darf me nit jebroeche. En zouws te dat sjtiekem doeë, has te ummer nog ee of anger aodwief dat diech jeet aasjiese. En iech ken inne deë dat besjtimd jeet doeë.”

D’r noaberman laacht ins. “Doa junt vier werm. D’r Sjaak.”

“Wie roans te ‘t ?”

“Noen krien iech e iedee, Kep. Dem kanne vier doch ins vroage of deë de molmoes nit kan vange.”

“Ao joa. Deë hat doch uvveral versjtank va. Dem losse vier durch de jeng ónger jen eëd kroefe.”

D’r Kep ziet ’t jans vuur ziech. “En da mit de sjup hinger ‘m aa. Iech zien ‘m al durch de loeët vleie.” Heë wiest eróp. “Kiek doa vleit ing posdoef.”

’t Biela kunt jraad eroes. En kiekt in de loeët. “Wat vleit doa?”

“Ing posdoef”, róffe d’r noaberman en d’r Kep tsejeliechertsiet.

“Joa ’t is jód mit uuch”, zeët ’t Biela.

Het hat ing kaat i jen heng. “Kiek ins wat iech hei han?”

“Has te ing kaat krèje vrauw?”

“Nè iech nit. Die is vuur diech.”

Het jieët ‘m de kaat. Heë kiekt ins d’rhin. “Leës mar vuur.” D’r noaberman sjtelt ziech óp de tsieëne um besser uvver de hek tse kanne kieke. Den dat wil heë nit misse. “Wat sjteet dróp Kep?”

“E bild van ing posdoef.”

“Joa en wat sjteet an de anger zie, man?”

D’r Kep leëst ’t lanksaam vuur. “De jrus van ‘de knappe doffer’ an de honderbrós.”

“Honderbrós”, zeët e nog e paar kier. “Iech zal ‘m krieje.”

’t Biela en d’r noaberman kanne d’r laach nit ihaode. “Tjiep, tjiep”, róffe ze in koeër.

D’r Kep jeet mit de kaat eri. Heë drieënt ziech nog ins um. “Knappe doffer! Sjeël zij, zal e mene!”

De nieëkste kier jeet ’t wieër!

Wil je alle Plus-artikelen lezen?

Dagelijks publiceren we meer dan 100 Plus-artikelen op onze site & app. Nieuws, achtergronden, analyses, reportages, interviews en columns. Word nu digitaal abonnee en kies voor een jaar lang korting of maandelijkse flexibiliteit.

Kies digitaal