Portsiejoeën Plat

Jinne prul (83): Auwwievere!

Print
Jinne prul (83): Auwwievere!

D’r jadetswerg jieët d’r jaad jet ekstras. Afbeelding: ING Image

Kerkrade / Eygelshoven -

‘Jinne prul’ is ing lofende jesjiechte woar-i ’t leëve van de ieëlu, ’t Biela en d’r Kep besjrève weëd. Ze zunt al jans jet jöarsjer jetrouwd en óch al kanne ze ziech nit misse, hant ze doch wal ins knies óngeree.

In ing noabersjaf is ’t durchsjnitlieg jód woeëne. Zoeë óch in d’r trengel woa d’r Kep en zie Biela al zoeë lang hoeze. De mieëtste lu kenne ziech óngeree, wail ze al joare lank in ’t nemlieje hoes woeëne. Aaf en tsouw kunt inne vreëme d’rbij, zoewie die Hollendsje famillieë die e hoes jebouwd hat óp e jronksjtuk dat vruier de Doevens wei hoosj. D’r Hollender deë doa mit zieng vrauw en tswai döatesj woeënt, is vaweëje zie werk als hoeëge beamte van de jemeende Heële noa ’t zude mósse umtrekke. I Heële woar d’r bouwjrónk zicher tse duur vuur die knausetieje Hollender. Mar um mieë tse wisse tse kómme uvver die lu, hant ze in de noabersjaf nog ummer d’r Sjaak. ’t Aod wief van de pos, woava weëd vertseld dat e knies bij ‘Post.nl’ hat en dat heë jeer Boa zouw wille weëde.

“’t Is al oktober”, zeët ’t Biela. “Woa jeet die tsiet hin?”

“En wie endere de tsiete ziech de letste joare! Iech kan miech nog jód erinnere dat in d’r oktober jiddere oavend d’r roeëzekrans jebeënd woeët”, zeët d’r Kep doadróp. “Doe koam d’r pastoer nog rejelmeësieg óp bezuk um ziech ing tsiejaar hinger ’t oer tse sjtèche. Deë hauw doe nog mach. Oes die tsiet sjtamt ós zagenswies: ‘Wen ’t óp pastoer reënt, druupt ’t óp d’r köster’. Mar óch vuur pastuesj zunt de tsiete je-enderd.”

“Joa, doe kans ’t wisse Kep. Iech han lets nog e bildsje jevónge in de auw doeës, woa-r-óp doe als braaf koerjöngs-je sjtees tse beëne.”

“Die auw doeëze mósse vier jód verware Biela. Iech wil mit d’r Joeëzef inne nuie roebriek ‘Oes de auw doeës!’ in ós ‘Noabersjefje’ aavange. Heë hat nog inne hoof fotomateriejaal va vruier oes de jode tsiet van ‘d’r Zuid-Limburger’ verwaard. Zier intressant!”

”Kep, die auw doeës, doa meent uur miech doch nit mit, wa?”

”Nè Biela, zoeë aod bis te nog nit, mar wens te nog auw foto’s va diech has, kanne vier die vuur deë nuie roebriek jebroeche. D’r plaan van d’r Joeëzef is um bekankde lu oes ós noabersjaf, in de auw tsiet aaf tse moale. Jidderinne kan dan an deë wedsjtrait mitdoeë durch tse roane weë, wienieë en woa die perzoeëne, veraine of bui óp die bilder sjtunt. Óp d’r zölder ligke nog auw fotobucher. Doa zitse besjtimd nog joeksieje bilder va diech tusje.”

”Kep, wat vuur bekankde lu kómme nog mieë in deë roebriek tse sjtoa? Iech wis nog inne jouwe!”

”Doa woar iech al bang vuur, dats doe doa uvver zouwts bejinne. Biela, dat mósse vier jans serieus mit d’r Joeëzef uvverlegke. Dat likt nèmlieg jeveulieg. Bij de nieëkste redaksiejoeënsverzamloeng junt vier jet bedinke, wie v’r dat ’t betste kanne prezentere.”

“En miene roebriek ‘Vroag ’t an ’t Biela’ bliet doch zicher óch besjtoa?!”

“Jazicher, dat is inne sjoes in de roeës, Biela. Wieër sjteet nog e intervjoe mit ózze nuie bewoeëner oes ’t Hollendsj óp d’r projram vuur de kómmende tsiet.”

“Kóm, vier zetse ós nog jet an duur, da kan iech tusjedurch d’r honderpark nog jet ring maache.”

“Jank doe sjun noa de honder, da jon iech nog effe noa jen dörp um jet oetenzielieje vuur de eëpelsjlaat va zóndieg tse hoale.”

De jeraniejuumsjer hant ziech nog jód jehaode in de blommebek an d’r rank van d’r hof van ’t Kebi-kóppel. En taatzechlieg, d’r jadetswerg jieët d’r jaad warempel jet ekstras. D’r hingerum oamt werm vrundliegheet, noa deë trammelant mit die molmuus. Evver dat is nog zoeë lang wie ’t doert. Uvver e paar wèche lieët d’r herfs ziech werm zieë en ruuche. Da weëde de daag jet kótter en kunt d’r erme jadetswerg jet dökser in d’r reën tse sjtoa.

“Zoeë”, zeët d’r Kep in ziechzelver. “De honder hant werm e sjun ópjeruumd hok en noen kriet d’r opa Kep ziech e lekker beersje.”

’t Biela meld ziech mit ing tesj vol waar. “Kóm Biela, zets diech effe bij miech, vier kanne noe nog jenisse van ‘t sjun oktoberweer.” ’t Biela zetst de tèsj mit waar in de kuche en jeet neëver d’r Kep zitse. “Wie woar ’t in dörp? Has te inne bekankde jetróffe?”

“De lu die iech jezieë han, ken iech allemoal. Evver die woare voljens miech nit bekankd jenóg um in d’r nuie fotoroebriek aafjemoald tse weëde”, zeët ’t sjunoas e bis-je i-jebild. “Biela, doe jees doch nit neëver de sjong lofe, wa? En nog jet. Vertsel doa in jods naam jinne jet va. En zicher nit an deë kammeraad va diech. Deë kriet ’t ja veëdieg um inne hoof auw foto’s bij d’r Joeëzef aaf tse lieëvere. Heë kan besser nog effe wade bis inne nieëkste roebriek: ‘Dörpsfiejoere en Auwwiever’!”

De nieëkste kier jeet ’t wieër!

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Word nu abonnee en lees al onze Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Ruim 110.000 tevreden lezers gingen je al voor.

Bekijk de actie-abonnementen