Jinne prul (96): Nui joar

Print
Jinne prul (96): Nui joar

Mariakapelletje bij Rolduc. Afbeelding: Loek van de Weijer

Kerkrade / Eygelshoven -

‘Jinne prul’ is ing lofende jesjiechte woar-i ’t leëve van de ieëlu, ’t Biela en d’r Kep besjrève weëd. Ze zunt al jans jet jöarsjer jetrouwd en óch al kanne ze ziech nit misse, hant ze doch wal ins knies óngeree.

D’r Kep en ’t Biela hant aod óp nui tsezame mit d’r Joeëzef en ’t Annie jevierd. Die veer versjtunt ziech jód. ’t Vurriegs joar zunt ze óch mit aod óp nui bijenee jeweë. Weë hauw doe kanne ane dat ’t joar 2020 zoeng ieëlend zouw jeëve mit dat vierus dat ’t leëve va zoeëvöal lu óp d’r kop zats. Ze hant ziech nog e jelukzieëlieg nui joar jewunsjd mit alles dróp en draa. En bezóngesj ing jouw jezóndheet. Noen wees de welt angesj. Me kan ziech wal alles wunsje en ziech vuurneëme, mar de wirkliegheet kan ram angesj zieë.

“Biela, hant vier ’t mit ós aodjoarstreffe mit ’t Annie en d’r Joeëzef uvver de jouw vuurneëmens in ’t nui joar jehad?”

“Jazicher, witste dat da nit mieë?”

“Nit mieë jenauw. Da zal ’t óch wal nuus wiechtiejes zieë jeweë.”

“Nuus wiechtiejes? Vier, d’r Joeëzef, ’t Annie en iech hant jiddenfals jesjtaund wie-ts doe die vuurneëme bekankd maachets.”

“Woar dat da zoeë bezónger?”

“Iech ving va waal.”

“Wat woar dat da, Biela?”

“Dink ins jód noa, da vilt ’t diech flaich in.”

“Iech zouw ’t nit wisse. Woar ’t jet wat mit ‘t ‘Noabersjefje’ tse maache hat?”

“Kepje, iech dink dats doe wal wits wats doe versjpraoche has. Iech jeleuf doe dees mar zoeë en wils die vuurneëme nit woarmaache.”

D’r Kep woeët e bies-je nerveus, sjtong óp en lofet noa de hingerduur.

“Woa jees te hin?”

“Iech mós effe in de frisje lof.”

D’r Kep lofet durch d’r jaad, noom de aier oes d’r hondersjtal en daat noa. Heë wós wal wat ’t Biela menet mit zie versjprèche van de jouw vuurneëmens in ’t nui joar. Hauw heë dat mar noeëts jezaad! Noe zitst heë mit die sjreklieje ópjaaf um deë ejezinnieje posbuul inne patente kómpel tse vinge. Heë jeet erinner.

“Biela, iech wees werm wat iech miech vuur ’t nui joar han vuurjenoame.”

“Jodsedank, iech woar al bang dats te ant verkienzje woars.”

“Iech mós dat effe bij miech losse iwirke. Dink mar nit tse vöal draa. Vier losse ós d’r Nui-joarsdaag doch nit verzouwe!”

“Mar Kep, wat krient v’r da noen? Wils te noen ópins d’r kuttel itrekke? ’t Nui joar is kom bejonne.”

“Biela, iech han miech verdoa. Kan iech nog toesje?”

“Miene leve man, wat mós ’t Annie en d’r Joeëzef van diech dinke? Doe woars doch nit vol, wie-ts doe dat has versjpraoche? Doe has ’t nog jaars nit probeerd!”

“Va probere weëde de jómfere raar”, zeët d’r Kep al jrielaachend dróp.”

“Biela, wat is die jód vuurneëme da?”

“Iech jon miech in het kómmend joar Kirchröadsj plat sjrieve liere. Da kan iech zelver de vroage va miene roebriek ‘Vroage vuur ’t Biela’ in ’t Kirchröadsj plat be-antwoade.”

“Biela, vier hant ós doch al die joare jód versjtange. Kan iech mie nui-joars- vuurneëme flaich vuur die ing rotte kier mit diech toesje? Iech versjprèch diech dat iech ós plat jód zal liere tse sjrieve. En da help iech diech bij diene roebriek in ‘t ‘Noabersjefje’.”

“En wat mós iech da doeë?”, vroagt ’t Biela, jet verdrislieg.

“Nuus bezóngesj, Biela. Dat is ‘t ‘m jraad! Doe broechs nuus angesj tse doeë wie normaal en iech zal miech doa nit vuur ópreje.”

“Jong, wat bis doe doch inne hampeleman. Sjnaps doe da nit dat d’r Joeëzef ziech jisteroavend jevräud hat uvver ’t vuurneëme va diech. En dat alling mar vaweëje ós ‘Noabersjefje’. Dat vier als mitwirkende ós jód versjtunt.”

“Biela, iech han dat jisteroavend, óp ‘t jemuutlieg aod óp nui-fesje mit e sjtuks-je in de kloe..mele jezaad um de sjtiemoeng jód tse haode.”

“Ao wat! Doe hauwts jraad drei beer óp. Da móts te doch nog zuver kanne dinke en kalle! Noe huur óp mit dat breuzele en kom dieng versjprèchens noa. Doe wils doch jinne lauwman zieë. Probeer ’t da winniegstens, zoeë lestieg is dat doch nit.”

“Jód Biela, de ieëtsjte de betste kier zal iech vrundlieg teëje deë posbuul zieë, mar iech versjprèch nit wie lang iech dat volhod.”

“Doe móts ins bejinne um nit ‘posbuul’ an hem tse zage. Dat zitst bij diech duudlieg tusje de oere. Neum ‘m jeweun bij ziene naam, Sjaak. Heë neumt diech doch óch nit ‘breuzelsjaos’.”

“Biela, doe móts versjtoa dat deë Sjaak doa óngertusje aa jewend is. Wen iech noen angesj teëje dem zouw doeë en hem in vót jon kroefe va vrundliegheet, dinkt heë dat iech krank bin of dat iech nit jód mieë tiek. En wat passeert went d’r ‘postbode’ woa vier ’t hei uvver hant, ziech hat vuurjenoame um miech in ’t nui joar ‘vótlaoch’ tse neume en ummer kweer jeet zieë. Nè Biela, dat zien iech nit zitse.”

“Kep, iech en zicher óch ’t Annie en d’r Joeëzef zouwe ’t sjun vinge wens te winniegstens pobeers um d’r Sjaak als inne ansjtendieje kolleja tse zieë.”

“Jód, Biela. Aafjesjpraoche. Iech probeer ’t en wen ’t nit jeet huur iech d’rmit óp.”

“Mie leef Biela, wits doe wat iech miech nieëkstens vuurnim?”

“Wat da Kep?”

“Dat iech miech noeëts mieë jet zal vuurneëme!”

De nieëkste kier jeet ‘t wieër.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf 1,04 per week.

Bekijk de aanbieding →