Jinne prul (98): Weerman

Print
Jinne prul (98): Weerman

Inne haan vuur óp d’r hondersjtal. Afbeelding: ING Image

Kerkrade / Eygelshoven -

‘Jinne prul’ is ing lofende jesjiechte woar-i ’t leëve van de ieëlu, ’t Biela en d’r Kep besjrève weëd. Ze zunt al jans jet jöarsjer jetrouwd en óch al kanne ze ziech nit misse, hant ze doch wal ins knies óngeree.

“Dèda, d’r kop is d’rvanaaf!”

“Wie meens te Kep? Doe wils doch jing hon jon sjlachte wah?”

“Veul diech ins an d’r kop, Biela” ’t Biela veult ziech an d’r bulles en drieënt ins duchtieg dermit. “Iech han ‘m jódsedank nog. En deë wirkt óch nog jód.”

”Zoeë meen iech dat nit. Iech wool mit dat ‘veul diech ins an d’r kop’ zage: Iech bin doch nit jek!”

“Kep, losse vier ós in ’t nui joar nit tsefort jon sjtrieë. Doe bis nit jek en iech han d’r kop nog richtieg aa plaatsj.”

“Iech menet doch óch ’t nui joar, Biela. D’r kop van ’t nui joar is d’rvanaaf. Dat wil zage dat ’t nui joar is aajevange en bis noen tsouw jeet ’t jodsedank jód. Den bij nui joare wits te ’t noeëts. Bezónger in dis tsiet va coronaval is ’t aafwade. De lu zunt jesjpanne. Wat zouw ’t nui joar jon doeë?”

“Woarum zaats doe coronaval?”

“Biela dat woad han iech zelver jemaad. Dat is miech ópins i-jevalle. Wail iech jeer mit wöadjer sjpiel, han iech hei corona aa karnaval jekóppeld.”

“Dat ving iech inne jouwe ival va diech.”

“In dat woad zitst ing janse jesjiechte, Biela. Corona en karnaval junt nit tsezame. D’r vasteloavend maat inne val vuur corona!”

“Doe has reët, Kep. Anger joare woare vier duchtieg besjeftiegd mit ’t rejele van ózze vasteloavendsoavend.”

“Waat ins effe, Biela. Doe zeës vasteloavendsoavend. Tswai moal oavend! Evver ’t betruft hei mar inne oavend! Jek wah?”

“Dat past doch zicher jód! Dat kunt zoejaar priema oes. Inne vasteloavends-oavend is óch inne jekke oavend. Inne oavend um tse laache!”

“Joa dat is woar. Winniegstens vuur de lu die ziech alling mar kómme ammezere. Evver vuur de lu die alles mósse rejele, doamit anger lu sjpas derva hant, is nit ummer vuur tse laache”, zeët d’r Kep.

“Jelukkieg hant vier doa dis kier jee umkieke hin, noen wie d’r vasteloavend uvveral is aafjebloaze.”

“Kep, wits doe al wie d’r Joeëzef dat laoch van ’t feële van ‘t vasteloavendsnuits in ós Noabersjefje wil ivulle?”

“Óch Biela, maach diech doa mar jing ónrouw uvver. Doa kómme v’r wal oes. Heë hauw ’t an d’r tillefong uvver de woarzeëjere. De zoeëjeneumde paragnoste. Dat zunt de lu die in d’r aavank va jiddes joar mene tse wisse wat ós allemoal tse wade sjteet.”

“Joa”, zeët ‘t Biela, evver die va vurriegs joar huesj te nit mieë. Die hant de moel jesjtopd!”

“Dat sjtimt, mar ’t jieët nog jenóg van die artieste die in de tsouwkónf kanne kieke en aaf en tsouw reët hant. Hei in de noabersjaf woeëne óch lu die dinke dat ze kanne zage wat vuur weer dat vier kanne verwade in ’t kómmend joar.”

“Joa die veule dat zicher an de eësteroge.”

“Dat is zicher meuglieg, Biela. Dat móts te nit óngersjetse. Zoeë kan me óch ’t verloof van ’t weer vuuroes zieë durch aat tse jeëve óp de loerdaag.”

“Wat meens te doa mit , Kep?”

“De loerdaag zunt de tswelf daag tusje tswaide wainachtsdaag en d’r daag noa Dreikönneke. ’t Weer van die tswelf daag besjtimme ’t weer van de kómmende tswelf monde.”

“Kep, noe wie vier ’t uvver ’t weer hant, iech bin ja rejelmeësieg in d’r Kirchröadsjer dieksiejoneer ant kieke, vaweëje miene roebriek in ós ‘Noabersjefje’. Miech vilt óp dat zoejaar de klingste deersjer ós weer kanne profetseie. Kiek mar ins in d’r dieksiejoneer bij ‘jannewaar’. Doa sjteet: ‘Went in d’r jannewaar de mugke sjwerme, da kan me ziech in d’r meëts de oere werme.”

“Dat sjtimt, Biela. Doamit is mar werm ins beweëze, ’t zunt de kling dinger die ’t dunt in ’t leëve! En iech zal diech ierlieg zage, iech bejin miech ummer mieë in ’t beneëme van dere en deersjer tse intressere. Zoeë leës iech ins jeer in ’t blad ‘Deer en weer’. Vöal dere hant jet mit ’t weer. ’t Janse joar zunt die an jang um ós óp jód of sjleët weer tse traktere. Óch de veldkrichele zunt jans jód als thermometer tse jebroeche. Die krichele sjielpe bij werm weer. Wie mieë ze sjielpe, des te wermer weëd ‘t. ’t Jieët heivuur ing formule: Trek van de sjielpe per menuut de tsaal van deë besjtimde mond aaf. Deel dit durch de tsaal van d’r daag van de wèch en tsel doa de tsaal van de res van de monde van dat joar bij. Zoeë merke vier dat bij 110 sjielpe per menuut ’t bij d’r krichel ónjeveer 20 jraad is. Bij 145 sjielpe per menuut is ‘t 25 jraad, bij 180 sjielpe is ‘t 30 jraad, bij 215 sjielpe is ‘t 35 jraad en bij 320 sjielpe in ing menuut is ’t dan 50 jraad. Zoeë zies te dat inne veldkrichel, deë zoeë kling is dat ste dem ubberhaups nit kans zieë mar waal hure, wiechtieg is vuur jroeëse volwase lu die ziech als weerman of weervrauw mit ’t profetseie van ’t weer besjeftieje. Biela, iech bin óch sjwoar druvver ant dinke, went vier doch inne haan wille aasjaffe, inne weerhaan tse neëme. En nit vuur in mar vuur óp d’r hondersjtal!”

De nieëkste kier jeet ’t wieër.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf 1,04 per week.

Bekijk de aanbieding →