Jinne prul (106): Hanekrieëne

Print
Jinne prul (106): Hanekrieëne

D’r haan is an ‘t prove. Afbeelding: ING Image

Kerkrade / Eygelshoven -

‘Jinne prul’ is ing lofende jesjiechte woar-i ’t leëve van de ieëlu, ’t Biela en d’r Kep besjrève weëd. Ze zunt al jans jet jöarsjer jetrouwd en óch al kanne ze ziech nit misse, hant ze doch wal ins knies óngeree.

De nieëkste wèch zóndieg, mit haof-vaaste is ’t zoeëwied, d’r Aljoasj Hanekrieënkonkoer. Endlieg kan d’r Kep ziech da mit ziene sjtootse haan jon mèse. Heë hat tswai wèche mit d’r haan jeproofd voljens ’t retsep van d’r Ojebroor: Inne daag vaaste, d’r daag dernoa wasser mit drei drupe vitamien-C, loslosse en mar krieëne. Dat krieëne klónk ummer heller en langer en doa jeet ’t ziech um bij deë konkoer. ’t Koeët dan óch nit oesblieve dat d’r noaberman Hain ziech koam umhure.

“Zaag Kep, wat is mit diene haan los?”

“Welke haan meens te Hain? Deë in of deë óp d’r sjtal?” Heë hilt ziech dom.

“Iech meen d’r haan deë kabaal maat alsof e jesjlachd weëd.”

”Nè Hain, iech sjlacht jing hane. En zicher jinne meuglieje jewinner van d’r Hanekrieënkonkoer.”

“Ao, doe bis waal serieus an jang! Intressant! Inne sjwoajer va miech hat joare jeleie óch rejelmeësieg an die wedsjtraide mitjedoa.”

“En? Woarum is e ópjehoeëd?”

“Wie heë zeët woar ziene haan krank woeëde. Mar ónger ós jezaad, iech han jehoeëd dat ze hem jesjnapd hant vaweëje ónierlieg sjpel.”

D’r Kep woeët nuisjierieg. “Woamit hauw deë da jefoesjd?”

“Dat wees iech nit, iech han evver waal vernoame dat ‘t bij dat hanekrieëne döks um vöal jeld jeet. En woa ’t um jeld jeet, weëd jefoeteld.”

“Ja Hain, vuur miech is deë Hanekrieënkonkoer nui, iech han alling van d’r Ojebroor jehoeëd, wie iech mit d’r haan mós ube. Jiddenfals bedankd vuur ‘t waarsjauwe.”

’t Doeret natuurlieg nit lang, ier ’t aodwief van de pos uvver d’r Kep ziene plaan hoeët. Jraad wie d’r Kep mit ziene haan provet mit doabij e duchtieg krieëne, koam d’r Sjaak óp d’r fiets hinger d’r jaad.

“Kep, wat is mit deë haan los?”

“Deë hat diech zieë aakómme en wil mit dat krieëne protestere.”

“Dat huet ziech evvel aa als weuls te hem d’r nak umdrieëne.”

“Dat deet me nit bij dere! Óch al dut uur dat waal bij de posdoeve um doevetsoep derva tse maache! Iech bin sjtoots op miene haan.”

“Woarum krieënt e da zoeë hel?”

“Umdat iech jet oesprobeer.”

“Wat da?”

“Iech wil jet kluursjtaof in ‘m sjprietse, doamit iech mit de Oeëstere jekluurde aier krien.”

“Darf dat da? Dat is doch dere-kweëlerij!”

“Wens doe miech nit jees aasjiese, merkt dat jinne.”

D’r noaberman Hain hat ziech dat hinger de hek aajehoeëd en kunt derbij sjtoa. “Is heë diech werm jet wies ant maache, Sjaak?”

’t Biela ziet vanoes de kuche die drei manslu tellewelle. Het kunt eroes en ruft d’r Kep erinner. “Kep iech han de tsoep veëdieg. Kuns te?”

D’r Hain en d’r Sjaak blieve nog effe sjtoa en d’r truie posman huet van d’r Kep ziene plaan um mit ziene haan an d’r Hanekrieënkonkoer óp haofvaaste mit tse doeë.

“Kep, wie jeet ’t mit prove?” wil ’t Biela wisse.

“Bis noen tsouw bin iech tsevreie. Iech merk an d’r haan dat e veult dat jet jeet passere. Deë is jelane en dat is richtieg. Dat veurt de sjpannoeng bij dat deer óp. En wie sjpannender dat ’t weëd, deste mieë krieënt deë.”

“Wen deë haan dat mar volhilt bis nieëkste wèch.”

“Doa bin iech nit bang vuur. Deë kriet vanaaf noen ekstra zoam bij ’t voor um de hoeëg tuen besser tse kanne krieëne en d’r daag vuur d’r wedsjtrait kriet e nog inne sjtoeës vitamien-C.”

“Mar in ’t rejelement sjteet dat de hane ing vieëdel sjtond zoeë hel meuglieg mósse krieëne. Holt deë dat zoeë lang?”

“Dat wiest ziech de kómmende daag oes, Biela. Iech han miech losse vertselle dat inne haan óch sjerp en jespanne weëd durch ’t loestere va feste moeziekklanke. Iech wil dat óch nog oesprobere.”

“Wie jees te dat da doeë?”

“Durch in d’r sjtal e benke aaf tse drieëne mit d’r Kirchröadsjer sjlajer ‘Hod de honder in d’r sjtal’.

“Miene leve Kep, wat hols doe diech allemoal óp d’r hals?”

“Biela, wen iech jet don, don iech ’t jód!”

D’r Kep moest in de doeës mit moeziekbenker en jelukkieg, d’r hanesjlajer zitst nog drin. In ’t tsimmer jeet ’t los. Tjiep, tjiep…tjiep, tjiep…en d’r haan deë jeet óp sjiep!

D’r angere daag jeet de moeziek mit noa d’r hondersjtal. En taatzechlieg, d’r haan is oes rand en band. De moeziek woar bis óppen sjtroas tse hure. Óch d’r Hain en d’r Sjaak sjtaunete wat deë Kep allemoal paraat maachet en ’t doeret nit lang vuur de janse noabersjaf wós wat los woar.

Tswai daag vuur d’r konkoer prooft d’r Kep nog ins mit d’r haan. De posdoef Sjaak hat jing rouw vuurdat e d’r Kep jewaarsjauwd hat.

“Kep, iech wil miech nurjens mit bemuie, evver iech jeleuf nit dats te óp d’r konkoer mit moeziek als hulpmiddel darfs mitdoeë. Bij ’t hanekrieëne mós ’t muusjenssjtil zieë, doamit me de hane jód huet krieëne.”

“Wen dat zoeë is Sjaak, da zinge vier doch zelver ónger ós drei”, zeët d’r Hain. “Dat kan doch jinne verbeie.”

D’r Kep wós ziech jinne road. Normaal jesjpraoche vroagt heë d’r Joeëzef vuur road. Evver deë is mit ’t Annie óp vakans en heë wil dön nit sjture. ’t Biela vong ‘t iedee van d’r Hain wal jelui um tsezame d’r Hanesjlajer tse zinge. “Iech ving dat wal passe bij zoene hanekrieënkonkoer.”

’t Aodwief van de pos woar de janse jesjiechte an d’r Ojebroor jon vertselle. Deë kank inne van de orjaniezatsiejoeën van deë konkoer. Noadat d’r Ojebroor ziech doa umhoeëd hauw, koam e an d’r Kep besjeed zage.

“Kep, voljens de rejele van d’r konkoer darf jing moeziek in d’r zaal jesjpild of jezónge weëde. Waal boese d’r zaal.”

Zoeë passeret ’t, dat d’r Hain en d’r Sjaak óp wèg noa d’r konkoerzaal, d’r Hanesjlajer zonge bis óp d’r momang dat d’r Kep mit ziene haan erinner jong.

De nieëkste kier jeet ’t wieër.

Exclusieve Black Friday Deal

Lees nu één jaar lang alle Plus-artikelen (meer dan 100 per dag) met 78% korting. Actie geldig t/m 29-11.

Profiteer nu