Jinne prul (107): Hanekrieënkonkoer

Print
Jinne prul (107): Hanekrieënkonkoer

D’r haan in d’r körf. Afbeelding: Pixabay/Daniel Kirsch

Kerkrade / Eygelshoven -

‘Jinne prul’ is ing lofende jesjiechte woar-i ’t leëve van de ieëlu, ’t Biela en d’r Kep besjrève weëd. Ze zunt al jans jet jöarsjer jetrouwd en óch al kanne ze ziech nit misse, hant ze doch wal ins knies óngeree.

In d’r zaal van de harmonie is ’t jemuutlieg. Normaal jesjpraoche is ‘t hei bij d’r Hanekrienkonkoer bommevol. Evver noen in corona-tsiet darf jinne bezuk kómme. Alling d’r haan mit ziene bejelaiter mit mónkkepje. ’t Kepje ziene mónk is óch bedekd mit e kepje. Ziene haan woeët bis an de i-janksduur bejelait durch d’r jezank van d’r Hain en d’r Sjaak. ‘Hod de honder in d’r sjtal!’ Dat zörjet vuur laachende jezichter bij al die anger hanebejelaitere, d’r konkerents van d’r Kep.

Binne in d’r zaal woar ’t inne kakelende durcheree. Jiddere hanebejelaiter woeët verzoeëd um inne ruknummer bij d’r orjaniezatsiejoeënsdusj aaf tse hoale. In e apaat tsimmersje van d’r zaal woeëte alle hane bekèke, kontroleerd en jekuurd. D’r Kep woar jet nerveus. Heë wós ja nit wie dat kure jong. Jelukkieg vuur hem woeët ziene haan jódjekuurd um an d’r konkoer mit tse doeë. Waal moeët heë ziech nog inne naam vuur ziene haan bedinke. Noa effe prakkezere, vool hem d’r richtieje naam in.

“Wie neumt uur une haan heer?”, vroagt d’r deredokter deë uvver de kuroeng jong.

“Sexy-kannibaal”, joof d’r Kep als antwoad. Mit inne jrielaach van d’r dokter woeët, d’r kannibaal rejiestreerd.

Um de hane tse sjtimmelere sjtong óp de buun inne hondersjtal mit veer sjerpe honder, jans aafjesjermd van de hane.

Vuur d’r aavank van ’t offietsiejel krëëne woeët vuur jidderinne nog ins duudlieg jemaad woa ’t bij dizze konkoer um jeet. D’r haan deë de mieëtste sjleëg maat in ing vieëdel sjtond, jewint. Ónger inne ‘sjlaag’ weëd inne krieënsolo versjtange. Wiechtieg is dat de hane in hönne körf blieve!

D’r Kep vong ’t verveëlend dat heë jinne in d’r zaal kank. Joa inne, deë nog wiedsjiechtieg famillieë van d’r Sjaak is, kank e. Evver heë hauw de nerve nit dervuur um ziech mit jet angesj wie ziene ‘sexy-kannibaal’ tse besjeftieje. Deë woar vreks ónrui-ieg. D’r Kep hauw dat nog nit ieërder mitjemaad. Zoeëvöal hane bijenee! En jiddere haan wil ‘heëntje d’r vuesjte’ zieë.

’t Woeët nog effe sjpannend bij de ‘Doping-kontrol’. Nit alling d’r haan, mar óch d’r hanebejelaiter moeët zie wasser ilieëvere. Doa hauw d’r Kep nit mit jerechend, mar dan nog. Durch alle ópreëjoeng koam bij d’r Kep jing druup droes. Bij ziene sexy-kannibaal des te mieë. Deë woar als dreide an de rij.

Wie d’r dóch van d’r körf woeët voetjenoame, joof d’r Kep ziene haan ‘m va katoen. De honder vräuete ziech en d’r haan krieënet wie nog nie. D’r inne sjlaag noa d’r angere. D’r Kep kroog ‘m nit mieë jebendiegd en óp eemoal jong de duur van ziene körf óp en voet woar d’r Haan. Deë vloog reëtsouw óp de honder aa. D’r Kep wós ziech jinne road mieë en volt ziech jraad wie d’r haan ópjelosse. Jelukkieg woeët d’r sexy-kannibaal mit e jroeës nets durch tswai lu van de orjaniezatsiejoeën jevange en in inne anger körf jezatsd. Dat jong besjtimd nit zoeë jemeklieg wie jedaad. Doa woar ing sjpriets van d’r deredokter vuur nuedieg um d’r klinge kannibaal rui-ieg tse krieje. Vuur d’r Kep woar dat d’r zoevöalste teëjesjlaag in kótte tsiet. ’t Woar vuur jidderinne duudlieg dat d’r Kep ziene haan oes d’r wedsjtrait woeët jenoame. Oes en ame! Isjriefjeld va 25 euro noa de….

Aajesjlage jong d’r Kep nog vuur d’r oesslaag bekank woeët jemaad, noa heem. Mit inne kater! En d’r haan! I plaatsj van inne jode haan hauw heë inne erbermlieje kater.

’t Biela hauw d’r Kep nog nit zoeë vrug verwaad.

“En Kep, is d’r konkoer al aafjelofe?”

“Nè Biela, nog nit jans, evver iech han jenóg derva.”

Heë zetst d’r korf mit d’r haan óp d’r hof.

“Wat is loos mit ózze sjtootse haan?”, wil ’t Biela wisse.

“Deë is ezoeë rui-ieg. Hat e de pief oes, ocherm?”

“Dat zal wal zieë”, mós d’r Kep bekenne. “Deë is nog verdoofd van de sjpriets die d’r konkoerdokter hem hat jezatsd.”

“Nè wah Kep? Is d’r haan nit jód woeëde?”

“Nit jód? Deë woar priema in sjoes, wie heë an de rij woar. Tse jód, jammer jenóg. Wie deë die honder zoog en hoeët is e oesjebraoche oes d’r körf en kroge vier jee fatsoen mieë van ‘m. Deë woar nit mieë tse bendieje en sjlieslieg hat d’r deredokter ‘m ing berui-iejoengssjpriets mósse jeëve.”

D’r Noaberman Hain zoog d’r Kep heem kómme mit d’r hanekörf. Heë wós nog va nuuks en zong nog jet van ’t hanelidsje. “Hod de honder in d’r sjtal…” Wie heë ’t jezich van d’r Kep zoog, hoeët e óp mit zinge. “En Kep, wie hat ’t jejange mit diene sexy haan?”

Óch d’r Sjaak, deë ziech in d’r zaal erinner jefoesjd hauw en alles jezieë en jehoeëd hat, woar benuid noa ’t kommentaar van d’r Kep.

“Wen d’r haan van d’r Kep nit oesjebraoche woar, hauw deë besjtimd jewonne. Jonge, wat woar deë jelane durch dat zinge van ós.”

“Kep flaich hauwts doe inne tse lieëte körf vuur d’r haan?”

“Dat dink iech zelver óch, dat is ’t noadeel wens te vuur de ieëtsjte moal mit dees en nit uvver alles besjeed wits. ’t Loog nit an d’r haan, mar an d’r körf. De nieëkste kier jon iech mit inne sjwoardere en sjtabielere körf.”

“Kep iech bin bis ’t letste doa blève”, zeët d’r Sjaak. “Doarum has doe nit jehoeëd dat bij ’t verdele van de pries diene naam is jeneumd. Diene haan hat d’r pries krèje vuur d’r sjunste naam: D’r sexy-kannibaal!”

De nieëkste kier jeet ’t wieër.

Exclusieve Black Friday Deal

Lees nu één jaar lang alle Plus-artikelen (meer dan 100 per dag) met 78% korting. Actie geldig t/m 29-11.

Profiteer nu