Jinne prul (113): Mai

Print
Jinne prul (113): Mai

E kieësmuuts-je. Afbeelding: ING Image

Kerkrade / Eygelshoven -

‘Jinne prul’ is ing lofende jesjiechte woar-i ’t leëve van de ieëlu, ’t Biela en d’r Kep besjrève weëd. Ze zunt al jans jet jöarsjer jetrouwd en óch al kanne ze ziech nit misse, hant ze doch wal ins knies óngeree.

’t Biela en d’r Kep zunt dizze mörje vrug ópjesjtange. De vuejelsjer hant hön óp ing plezerieje maneer wakker jemaad. Wie ’t Biela de jardiene van ’t sjlof-tsimmer óp dong, sjienget de zon ‘m al reët in ’t jezich. Inne bessere aavank an d’r vuuroavend van d’r mond mai kan me ziech nit wunsje. Los d’r mai mar kómme, ’t vrugjoar heesjt d’r waasmond welkom.

“In d’r mai lekt jidder vuejelsje e ai”, zeët ’t Biela. “Joa, wens te die zoeë vrug in d’r mörje huesj, hant ze zin d’rin. Iech zoog boave, vanoes de vinster dat bij de noabere de kieësmuuts-jere al óp en aaf ant reze zunt noa hön huus-jer an de moer. ’t Tseeche dat ze e nès-je bouwe vuur hönne nachwoeks.

“Dat han iech ummer jelui deersjer jevónge, die kieësmuuts-jere. Ze zunt ing janse tsiet voetblève, mar iech meen dat ze dis joar werm jód in de jadens vertroane zunt.”

“Kep, flaich zunt die vuejelsjer óch in quarantène jeweë?”

“Mie leef Biela, wat dat aajeet hant die ’t besser wie vier. Die losse ziech nit ópsjlisse! ’t Heesjt nit vuur nuus: Zoeë vrij wie inne voeëjel.”

“Kep, doe kens doch ’t Bep van d’r Haas? Deur ziene zoon zitst e bies-je in d’r polletiek. Deë wil ’t nieëks joar mit de partij vuur de Dere mithelle bij de jemeenderoadswale i Kirchroa.”

“Alwerm ing nui patij in ózze road? Los mar joa. Jinne haan deë doa noa krieënt!”

“Diene haan óch nit, Kep? ’t Jeet ziech in die nui partij evver vuur alle dere. Vuur ós honder, d’r haan en óch alle vuejelsjer.”

“Wat deet deë jong van d’r Haas da vuur de kaos?”

“Deë is vuur bioloog ant liere. ’t Bep zeët dat d’r jong ziech intresseert vuur alles wat mit de natoer tse maache hat en bezóngesj vuur alles wat de dere betruft. Heë sjiengt e bóch jesjrève tse han uvver vleiende dere, zoeëwie mugke, vuejel, ende, honder en… hane!”

“Dat is zicher intressant, Biela. Evver sjteet doa da óch jet in, wat vier nog nit wisse?”

“Miene leve man, de derewelt jeet wieër wie ’t krieëne va hane. Iech dink druvver um dat bóch tse jelde als jesjenk vuur miene jeboertsdaag. Da kans doe ’t óch leëze. Doabij kan ’t bóch óch deens doeë als hulpmiddel vuur antwoade va vroage i mieng roebriek ‘Vroage vuur ’t Biela’ in ós ‘Noabersjefje’.”

“Dat is e priema idee Biela. Iech woar al ant prakkezere wat iech diech óp d’r drissiegste mai zouw sjenke. Wits te trouwens nog wat iech diech 31 joar jeleie, wie vier pas jetrouwd woare, óp diene jeboertsdaag wool sjenke?”

“Jazicher wees iech dat nog, doe sjmarötser. Doe wools miech ing plaat jelde, mit d’r sjlajer dróp: ‘Am dreissigsten Mai ist der Weltuntergang’.”

”Evver dat derebóch van deë jong van d’r Haas, doa hant vier allebei jet aa.”

“Vruier woar d’r mai inne van de sjunste monde, wa Biela. Iech woar bij de mai-jonge en doe bij de maiblomme. Wat zónge vier nog ummer mit deë kloeb? ‘Meëdsje, meëdsje kom eroes, de mai-jonge sjtunt hei vuur ’t hoes’.”

”Zouw dat nog urjens zoeë jevierd weëde?” vroagt ’t Biela ziech aaf.

“Wen iech jenóg manslu heivuur óp de bee zouw krieje, wuer dat nog jet vuur ós noabersjaf.”

“Kep, zets dat jauw oes d’r kop, doa bis doe vöal tse aod vuur. Los dat mar an de jong lu uvver.”

“Sjaad dat hei in d’r trengel vöal tradietsiejoeëne kapot zunt jejange. Jans vruier, wie vier nog nit hei woeënete, joof ’t hei óch mai-jonge. Óp d’r ieëtsjte mai woeët vuur ’t kirchs-je inne jroeëse maiboom in eëd jehouwe. Mar almieëlieg woeëte uvveral winniejer kinger jeboare en ’t jónk jemus jong sjtoedere in de jroeëse sjtad. De jong manslu die uvverblove, donge ziech nit de muite um mit zoene hoeëge boom tse jon sjurje. Óngertusje koame nui jruup hei in de noabersjaf, zoeëwie de ‘heëntjer’ en d’r ‘roekoekoer’. Die hant jaars nuus mit tradietsiejoeëne.”

“Dat is woar, Kep. Mar flaich hant die lu waal oere noa de Partij vuur de Dere. Went deë Haas-jong diech mar nit kunt vroage vuur óp de lies van die derepartij, doe als bezitser van jouw honder en deë sexykannibaal van inne haan.”

“Maach diech mar jing ónrouw Biela, mar iech wees wal inne jouwe kandidaat vuur die partij.”

“Flaich d’r noaberman Hain of d’r Ojebroar?”

“Nè Biela, iech dink dat e kuuche besser past in die derepartij. Deë kriet óch nog jenóg sjtimme, dat zals te zieë.”

“Wens te d’r Sjaak meens, doa kan iech miech wal jet bij vuursjtelle. Deë zouw besjtimd kanne rechene óp de sjtimme van d’r Poskoeër.”

“Joa Biela, bij de jemeenderoadswale tselle alle sjtimme, óch de beroasde sjtimme van deë koer.”

“Dat sjtimt, zoejaar d’r roekoekoer zouw doabij nog deens kanne doeë.”

“Mar los ós mar nit tse zier dróp vuuroeslofe. Ieëtsj mósse vier ’t klingste deersje dat ‘vierus’ heesjt, nog kling krieje en doa hat zoejaar de Partij vuur de Dere nog nuus óp jevónge.”

“Zoeë is dat, Biela. En went deë verain dat zouw sjaffe, kanne vier pas zage: ‘Dat is jinne prul!’

De nieëkste kier jeet ’t wieër.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee