Jinne prul (116): Sjlaos

Print
Jinne prul (116): Sjlaos

Afbeelding: Loek van de Weijer

Kerkrade / Eygelshoven -

‘Jinne prul’ is ing lofende jesjiechte woar-i ’t leëve van de ieëlu, ’t Biela en d’r Kep besjrève weëd. Ze zunt al jans jet jöarsjer jetrouwd en óch al kanne ze ziech nit misse, hant ze doch wal ins knies óngeree.

D’r Kep deet nog e paar sjtrich. Dan is e veëdieg mit ’t jadepöats-je. ’t Biela kunt ziech ’t nui koenswerk van d’r Kep ins bekieke.

“Zies te Kep. Dat ziet e sjtuk besser oes.”

“Vuur hu han iech jenóg jedoa, Biela.”

“Móts te nit e brifje d’rbij hange, dat de poats pas jeverfd is?”

“Vuur wem dat da? Vier kómme alling durch ’t pöats-je en d’r Hain heineëver han iech al besjeed jezaad.”

“Doe wits mar noeëts.”

“Huekstens inne deë hei nuuks tse zukke hat. Deë is ‘t zelver sjood.”

Mit d’r pot en d’r pienzel jeet e noa d’r sjtal. Ónger ’t ringmaache kriet e inne laach i zie jezich.

“Huekstens inne deë hei nuuks tse zukke hat”, zeët e nog ins. “Dat kan mar inne zieë”. Heë vräut ziech al.

D’r Kep hat d’r pot mit de jrung verf óp ’t bred jezatsd. Neëver d’r pot mit d’r roeë mennieg. Heë kan ’t nit losse. Bekiekt ziech d’r pot ins jód. An d’r dekkel tse zieë, is ‘t mieë oranje wie roeë. Mit inne sjroevedrieëner maat e d’r pot óp. Heë pakt e kuultje van d’r dusj. En reurt d’rmit in de verf. Went e ’t kuultje e sjtuks-je droes holt ziet e ‘t. ’t Is mieë oranje wie roeë. Hei mós iech jet mit doeë, bedinkt e ziech. Heë jeet nog ins noa ’t pöats-je kieke. D’r noaberman is óch in d’r jaad.

“Joa, ’t ziet jód oes. En de verf kan me jód ruuche. Bis hei.”

“Doe has óch ing jouw naas, Hain. Die ruucht al.”

“Weë dat nit ruucht, mós doch inne eëzel zieë.”

D’r Kep bekiekt ziech de sjarnere. “Is jet nit jód, Kep?”

“Joawaal, alling de sjarnere piepe.”

“Joa, die hure vier hei bij miech i hoes óch jód. Da zeët ’t Keetsje va miech ummer: doa kunt heineëver inne d’r jaad eri.”

“En dat Hain, is jenauw wat iech wil han.”

“Wils te dat zoeë han um ós tse tsenke?”

“Nè, iech wil uuch nit tsenke. Mar dat piepe is inne sjoets teëje ibrèchere!”

“Ibrèchere?”

“Die d’r kóffere haan wille klauwe.”

“Main jod Kep, wen inne dem wil klauwe jeet e nit durch ing piepe poats.”

“Dat zaat ’t Biela óch al.”

“Zets diech doch e sjlaos dróp. Da kans te ’t pöats-je aafsjlisse.”

“Dat is e iedee. Da mós iech ins óp internet kieke. De jesjefter zunt ja nog nit richtieg óp.”

“Waad doamit. Iech dink dat iech nog e aod sjlaos in d’r kelder ligke han. Iech jon ins kieke.”

“E aod sjlaos”, zeët d’r Kep i ziechzelver.

Lang broecht e nit tse wade. D’r Hain is al flot tseruk.

“Hei, Kep. Kans te han. Iech don doa doch nuuks mieë mit. Doe móts ’t waal nog ins jód sjoere en verve.”

“Ao, dat don iech waal.”

Dat is de kans, dinkt d’r Kep. Heë ziet al d’r roeë mennieg vuur ziech.

“Danke Hain, iech jon tsefort am jang.”

In d’r sjtal vingt e aa tse sjoere. D’r raos jeet mekkelieg d’rva. ’t Kuultje sjtikt nog in d’r pot verf. Heë reurt ins d’rmit. ’t Sjlaos lekt e óp ing tsiedónk. Da sjtriecht e mit d’r pienzel an ing zie de verf dróp. Durch ’t sjlusselslaoch sjtikt heë e sjteks-je. Doa maat e beidserzieë e köadsje aa vas. Zoeë hingt e ‘t sjloas óp en kan heë de anger zie aasjtrieche.

“Dat has te werm ins sjlauw jedoa”, zeët e teëje ziechzelver.

D’r pienzel maat e ring. Lekt ‘m óp d’r loemel neëver d’r angere pienzel va de jrung verf. Óp eemoal huet e an duur inne kaihelle vlók.

“Herjodtsapperment!”

Dat klinkt zoeë hel, dat ’t Biela ’t in hoes huet. Het kunt eroes. Leuft noa hinge in d’r jaad. D’r Kep loert ins vuurzichtieg vanoes d’r sjtal eroes. Heë zouw ’t lifste róffe: “Pries!!” Mar dat lieët e mar zieë. Hinge bij ’t pöats-je sjteet d’r Sjaak. De heng vol verf. D’r Kep hilt ziech nog effe voet. Holt deep oam um d’r laach kwiet tse weëde. Da jeet e eroes. Heë deet jraad of e wus is.

“Wat is hei los?”

D’r Sjaak sjteet nog mit de heng óp vuur ziech. Jrung verf an de vingere.

“Doe kans óch nurjens mit de knöak vanaaf blieve.”

“Wie wil iech noen wisse dat die sjeël poats aajesjtrèche is?”

“Zies te dat da nit? Jraad woar ’t broen en noen is ’t jrung. Of bis te klureblink?”

“Ziech vroeë dat alling mar verf an de heng zitst”, zeët ’t Biela. “En nuuks an de kleier has.”

’t Biela jeet noa d’r sjtal. D’r Kep jrielaacht.

“Iech zien ’t al vuur miech. Mit d’r boech teëje ’t pöats-je. Jrung sjtrefe va de latse óp de klamotte.”

D’r Sjaak sjud ins d’r kop.

“Doa kan iech nit vuur laache. Doa hauwts óch e brifje dróp mósse hange. “Pas geverfd!”

D’r Kep wiest noa d’r poal woa de sjarnere aa vas zitse.

“Dat is nit nuedieg. ’t Pöats-je sjteet óp miene jrónk. Kiek mar, e paar tsentiemeter eri.”

Mit inne loemel i jen heng en ing flesj terpetien kunt ’t Biela tseruk. Sjud jet terpetien óp d’r loemel en jieët dem uvver ‘t pöats-je an d’r Sjaak.

“Hei, maach diech de heng mar ring.”

D’r Kep bekiekt ‘t ziech mit sjpassieje oge.

“Joa, dat wuer jet jeweë. ’t Pöats-je aafjemoald óp diene boech. Da hauw iech evver ing brivvebus dróp jemoald. Mit e brifje: “Doe-het-zelf!”

Alling d’r Kep zelver mós hei vuur laache. ’t Biela sjud nog ins jet terpetien óp d’r loemel. Da zunt de heng ring. Het bringt de flesj en d’r loemel tseruk noa d’r sjtal.

D’r Sjaak sjtiegt óp d’r fiets. Oane jet tse zage viert e ’t weëgs-je eraaf.

“Kans te de wiets van ’t broeng pöats-je?” ruft d’r Kep ‘m noa.

Va hinge de hek klinkt de sjtim van d’r Hain.

“Dat is jrung jeverfd.”

D’r Kep drieënt ziech um.

“En went ’t sjlaos veëdieg is, kunt ing nui kluur d’rbij.”

“Iech bin benuid”, zeët d’r Hain.

Ze jrusse ziech en junt eri.

’t Pöats-je bliet alling hinge. Mit an ing zie de heng aafjemoald van d’r Sjaak.

De nieëkste kier jeet ’t wieër.

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Word nu abonnee en lees al onze Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Ruim 110.000 tevreden lezers gingen je al voor.

Bekijk de actie-abonnementen