Jinne prul (123): Oranjebitter

Print
Jinne prul (123): Oranjebitter

Afbeelding: John Peters

Kerkrade / Eygelshoven -

‘Jinne prul’ is ing lofende jesjiechte woar-i ’t leëve van de ieëlu, ’t Biela en d’r Kep besjrève weëd. Ze zunt al jans jet jöarsjer jetrouwd en óch al kanne ze ziech nit misse, hant ze doch wal ins knies óngeree.

Óch vuur d’r Kep en ’t Biela verleuft d’r ‘Oranjezommer’ jans angesj wie ze jedaad hauwe. Mar óch al ligke de Hollendsje ‘Oranje-voesballere’ óngertusje al óp ’t sjtrand ziech tse verbiese dat ze werm ing kans hant losse ligke um hön vöal tse sjwoar verdeenste i jeld woar tse maache, i ‘Casa Ke-bi’ bliet de Oranje-sjtiemoeng nog jet hange.

Ze hauwe ziech ejentlieg jet mieë vuurjesjteld van hön voesbalsjtere. Ummer wens te jet sjuns verwaads, kan ’t wus teëjevalle. Mar ’t Biela en d’r Kep zunt de lu nit dernoa um tse troere en tse moete. Oranje is vuur hön mieë wie voesballe. In d’r zommer va 2021, woa-r-in nog ’t ee en angert mós weëde i-jehoald wat d’r sjport aajeet, is ja nog vöal mieë tse doeë, woa ze ziech óp kanne vräue.

D’r Kep hat vuur de Oranje-sjtiemoeng hingenerum jezörgd. Ze hant bis noen tsouw al vräud draa jehad. Plezeer en sjpannoeng! Ummer wen de Hollender an de rij woare, zose d’r Kep en ’t Biela en óch e paar moal d’r Hain en ’t Keetsje vuur d’r tillevies. Ze donge ziech dan de oranje hudsjer óp en lose ziech durch jinne sjture. Nè, óch nit durch d’r posbuul.nl. D’r Joeëzef en ’t Annie zunt óp vakans.

D’r Kep en ’t Biela hauwe inne rezerve tillevies deë nog priema funksjoneert en wens te dan óch nog inne hendieje Hain als noaberman has, da has te óch inne tillevies an duur.

“Wat e jód iedee!”, zeët de noabervrauw Keetsje, “um deë tillevies noa boese tse hoale.”

“Joa”, zeët ’t Biela, “dat kunt noe zicher jód oes, wa manslu?”

“Wie komt uur ejentlieg aa tswai apparate?”

“Dat is mieng sjood, Keetsje. Iech woar al e tsietsje ant sjpare vuur inne tillevies woa iech ‘Netflix’ en ‘Videoland’ óp kan kieke. Iech zien nemlieg jeer filme, die iech zelver kan oeszukke.”

“En deë apparaat hei hant vier nog jaars nit lang. Kiek mar ins wat vuur sjun klure doa nog óp tse zieë zunt.”

“Iech meen waal Kep, dats te de oranje kluur jet uvverdrève has i-jesjteld”, zeët d’r Hain.

“Noe sjei miech oes. ’t Hauw nit vöal jesjeëld, of de honder woare mit e tuufje oranje bemoald”, dong ’t Biela nog e sjupje dróp. “Mar zoeë wied is ’t jodsedank nit kómme”.

D’r Kep hat óch dis kier ’t antwoad veëdieg. “Wen d’r Arie Haan noe nog mit zouw sjpille, hauw iech d’r haan óp d’r hondersjtal oranje jemoald.”

“Dan doch zicher mit aierverf, wa Kep?”, wil d’r Hain wisse.

“De aierverf han iech zoewiezoeë paraat ligke. Wen de Hollender Europa-meister woare woeëde, hauw iech alle aier oes d’r eje sjtal oranje jekluurd.”

De tswai vrauwlu, die nit zoeëvöal mit voesballe hant, laache ins hatslieg. Hön jeet ’t alling mar um ’t jemuutlieg tsezame an duur zitse. Mit e tes-je kaffe en doanoa inne oranjebitter. ’t Biela hat nog jetswiefeld um jet oranje-jekluurde ‘tompoeze’ van d’r bekker vuur bij d’r kaffe mit tse neëme, evver ‘t hat dat doch mar nit jedoa. ’t Woar ziech nit zicher wie die ‘tompoes’- mieme ziech mit de honder zouwe verdrage.

Jraad wie de mieëtste voesballere, is d’r Kep óch ‘bij-jeleuvieg’ wen ’t um jewinne of verluze jeet. Zoeë hat heë ziech bij de vurrieje WK en EK- wedsjtraide van de Hollender ummer inne auwe voesbaltrieko en hoaze oes zieng jouw joare bij KVC Oranje, aajesjtreufd. Evver dis kier alling mar de hoaze, wail tse vöal motte van d’r trieko jesjnuutsd hant en ’t Biela hem doarum verboane hat ziech mit deë loemel tse losse zieë.

“Zies te noen?!”, zeët d’r Kep óp deë wuste zóndieg woa de Hollender ing draa kroge van die Tsjeche, “Hauw iech deë oranje loemel mar aajedoa, da hauwe ze jewonne!”

“Mè ja. Óch al is ’Oranje’ jinne Europa-kampioen woeëde, vier losse ós eje oranje nog jet hange”, zeët d’r Kep. “Sjlieslieg is d’r Tour i Frankriech en ’t autorenne mit d’r Max óch nog óp d’r tillevies tse zieë. En doanoa kómme óch nog de Olympiesje Sjpiele, woa vöal lu mit inne Oranje trieko zunt vertroane.” “Doe has reët Kep”, zeët doadróp d’r Hain. “Wen ’t mar jemuutlieg is hei hingenerum. An de vuurzie is ja nuus mieë loos de letste tsiet.

“Kep, iech han jehoeëd dat druvver jekald weëd um in d’r tsouwkónf óch sjporttsoate vuur auwere ‘Olympiesj’ tse maache. Waarsjainlieg umdat de lu ummer jezonger en auwer weëde en dat doarum óch vöal auwer lu óp e jód nivo blieve sjporte.”

”Oa joa? Um wat vuur sjporte jeet ’t da?”

“Zoeëwie iech hoeët weëd jedaad aa ‘jeu de boules’ en ‘klootschieten’!”

“Hahaha, dat is ing jouw Hain”, huesj te ’t Biela zage. “Dat ‘jeu de boules’, doa kan iech miech wal jet bij vuursjtelle”, meent ’t Keetsje. “Dat is ja zoejet, wat ze ‘Curling’ neume. Evver ‘klootschieten’, dat is jet wat d’r Hain ziech fantazeert.”

“Kloeëtsjisse? Hahaha. Wat meens te doa mit? Dat is doch zicher ing wiets?”

“Joa Biela, ’t Is ing wiets dat ‘t sjpel Olympiesj zal weëde. Evver deë sjport jieët ’t taatzechlieg. Óp ’t Hollendsj dunt ze deë sjport al joare. Bij ós i Limburg jieët ’t óch al verjiedene Klootschietveraine.”

“Wie jeet dat sjpel da?”

“Kloeëtsjisse weëd óch wal koeëjelwerpe jenómpd.

I teëjesjtelloeng mit koeëjelsjlingere weëd bij deë sjport óngerhands jewórpe. De koeëjele bij ‘t kloeëtsjisse zunt va hoots mit loeëd drin verwirkd. In ós land is d’r sjport bekankd woeëde in d’r trengel va Twente. Deë sjport weëd ummer mieë jesjetsd en is al in de nuedieje leng nit mieë voet tse dinke.

Óp ’t Duutsj, i Frankriech, Italië Engeland en óp ’t Belsj. ’t Jieët zoejaar Europa-meistersjafte. Jazicher, dat meen iech eënsj, oane kloeëterij.”

“Me kan ziech nurjens mieë uvver verwóngere, óch in d’r sjport is alderdäuvel loos. Flaich dat vier ’t nog jraad kanne mitmaache dat ’t Hanekrieëne als Olympiesje sjport weëd aajenoame”, zeët ’t Biela mit e laachend jezich.

“Mar noen jenisse vier nog va Oranje in d’r Toer de France, de Sjpiele i Japan en in ózze jaad hei, van ós zelver. En losse vier deë bittere sjmaach van die Snollebollekes-voesballere mar flot links en reëts verjèse. Vier hant ózze eje bittere, d’r Oranjebitter.”

En dat is besjtimd Jinne prul!”

“Richtieg Kep, jezóndheet!”

De nieëkste kier jeet ’t wieër.

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Word nu abonnee en lees al onze Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Ruim 110.000 tevreden lezers gingen je al voor.

Bekijk de actie-abonnementen