Jinne prul (125): Terazza di Biela

Print
Jinne prul (125): Terazza di Biela

Inne parasol vuur Terazza di Biela. Afbeelding: ING Image

Kerkrade / Eygelshoven -

‘Jinne prul’ is ing lofende jesjiechte woar-i ’t leëve van de ieëlu, ’t Biela en d’r Kep besjrève weëd. Ze zunt al jans jet jöarsjer jetrouwd en óch al kanne ze ziech nit misse, hant ze doch wal ins knies óngeree.

Allewiel zitse ze bij ‘Casa Kebi’ mieë boese wie binne.

Hu, óp d’r 23e joelie vange de Olympiesje sjpiele aa. I Japan. ‘t Biela en d’r Kep hant ziech doa riesieg óp jevräud. Va hei bis Tokio en werm tseruk. D’r Kep en d’r noaberman Hain hant de Oranje-sjtiemoengs-oetenzielieë, zoeëwie veëntjer en sjlingere vervange durch nuie. Nit alling de Tsjeche, mar óch jewieter mit vöal reën en wink hant alles wat oranje woar, verpolverd.

Alling ‘t jöngsje van d’r opa Poupou hat de ier van Oranje mit d’r fiets hoeëg jehaode. En nit tse verjèse ’t kingskink van d’r Verstappens Frans oes Mofert. Die tswai jong lu junt ze binnekóts besjtimd nog zieë óp ’t bildsjerm. D’r Joeëzef en ’t Annie zunt óngerwiels tseruk va vakans en óch jans bejaisterd van ’t sjtiemoengsvol jetseerd terras, went ze hön vrung uvver hön vakans in d’r Eifel kómme vertselle.

Jelukkieg is ’t jód weer wen de vakansjengere óp bezuk zunt. Ze kanne rui-ieg boese zitse, den vuur d’r nommedaag en oavend is jinne reën jemeld.

“Sjaad van dat ónzicher weer, de letste tsiet”, zeët d’r Joeëzef, sjtaunend van d’r sjun jetseerde hof. “Joa Joeëzef, iech bin ejentlieg nog óp zuk noa inne jroeëse parasol, woa vier allenäu ónger kanne zitse, wen ’t jeet reëne of als sjoets bij volle zonnesjien. D’r tillevies kan wal in ’t duurjesjpan sjtoa. Doa sjteet e drueg en óp d’r richtieje aafsjtank.”

“Kep, flaich kan iech dis inne vuur diech krieje. ’t Is waal inne jebroechde.”

”Dat is ejaal, dem kanne vier wal in oader maache.”

“Iech jon miech ins umhure bij d’r Kalenka’s Hoebeët. Deë óngerhilt nèmlieg allewiels d’r kingersjpieëljaad en iech wees dat heë nui parasols en zonnesjerme hat aajevroagd bij de jemeende.”

“Dat zouw ja sjun zieë, wen dat óch nog de richtieje moas vuur hei is.”

“Wat iech zoeë i jedanke han Biela, sjtunt doa jroeëse en jet klingere.”

“Joeëzef, kanne vier ins in deë sjpieëljaad jon kieke? Flaich wees deë Kalenka ós jet mieë tse vertselle.”

“Zouwe vier noen effe bis doa joa Kep? Iech jeleuf dat deë hu doa is. Wens te ’t jód vings, lofe vier bis doa.”

“Priema Joeëzef, dat dunt v’r. Flaich kanne vier mit dem óch ins kalle uvver e interview in ós ‘Noabersjefje’?”

“Kep, doe wits ’t werm jód aa tse legke. Losse vier ieëtsj ins mit deë miensj jon kalle, da zient vier wal wat d’r inne vuur d’r angere kan betseechene.”

“Vrauwlu, zut uur óch iversjtange dat vier effe junt? Uur hat doch jenóg um uvver bij tse kalle”. En voet woare ze.

“Los die manslu mar jeweëde, wa Biela.”

“Jazicher Annie, die tswai versjtunt ziech jód, jraad zoeë jód wie vier tswai.”

“Tsezame zunt vier sjterk, zaat miene pap vruier ummer.”

“Joa Annie, wat dong diene pap vuur werk?”

“Deë woar aasjtriecher. D’r pap neumete ze ‘d’r sjparjeltarzan’ umdat heë zoeë lank, majer en zeënieg woar.”

“Ing lang fiejoer is wal hendieg vuur aa tse sjtrieche, wa Annie?”

“Joa, doa hant ze d’r pap döks mit vuur d’r jek jehaode. Zoewie: Doe has zicher jing ledder nuedieg vuur d’r plavong tse wiese, wa Alex? Mar d’r pap kank óch jet derva. Wie miene nonk d’r kelder jewiesd wool han, zaat d’r pap: dat don iech wal sjwats. Nè zaat de tant. Nit sjwats Alex, dat is tse duuster. Woaróp d’r jeluie Alex werm zaat: Iech zal diech losse zieë dat iech sjwats kan wiese oane dat ’t dónkel weëd.”

’t Biela hauw jraad ing flesj wiese wien mit tswai jlazer jehold, wie de manslu durch ’t pöatsje al moelens d’r jaad ikoame.

“Hei is ’t óch jód oes tse haode wa vrauwlu”, zeët d’r Joeëzef.

“En? Hat uur uuch ammezeerd in d’r sjpieëljaad?”

“Biela, doe jeleufs ’t nit. Iech han nog ins jesjokkeld óp d’r auwe daag!”

“Heë wool jaars nit mieë dervan aaf”, zeët d’r Joeëzef laachend.

“En wie woar ’t mit de zonne- en reënsjirm?” wil ’t Biela wisse.

“Dat hat óch jeklapd, wa Joeëzef”, zeët d’r Kep.

“Wen d’r heer Kalenka de nui parasols kriet jelieëverd, krien iech besjeed en kanne tswai jebroechde, inne klinge en inne jroeëse in d’r sjpieëljaad aafjehold weëde. Óp d’r jroeëse sjirm sjteet ‘Bella Italia’. Hoffentlieg verdreëgt ziech dat mit ós Oranje.

“Sjun”, zeët ’t Biela. “Iech han zoewiezoeë jet mit die Italjèner. Mit de bejaisteroeng, woamit die sjpillere hön vólkslid Il Canto degli Italiani vuur d’r aavank van d’r wedsjtrait zinge. Klasse!

Ónger deë jroeëse sjirm passe zes perzoeëne en deë klinge kanne vier jebroeche vuur uvver d’r tillevies, wen vier dem an duur zetse”, zeët d’r Kep doadróp.

“En wat jeet dat koste?”, wil ’t Biela wisse.

“Wen iech d’r Alex Kalenka aaf en tsouw jet kan helpe, darf iech de sjirm ummezuns mitneëme.”

“Woamit móts te d’r man da helpe?”

“Mit alles wat ziech in zoene sjpieëljaad vuurdeet”, zeët d’r Joeëzef.

“Bij vuurbild, de kinger aaduie óp de sjokkel”. Hei mós zoejaar d’r Kep um laache!

“Jet angesj, wie krient v’r die sjirm hei?”

“Dat is ing jouw vroag Biela!”

“Mit d’r fiets sjaf iech dat nit alling”, zeët d’r Kep ierlieg. “Mit tswai fietse flaich?”

“Joa, zeët ’t Annie, dat is besser. Evver d’r Joeëzef hat jinne fiets.”

’t Woeët nog e tsietsje uvverlaad wie ze die tswai sjirm kuete verveure. D’r vuursjlaag van ’t Biela um de posdoef, d’r Sjaak tse vroage of heë mit ’t pos-auteusje zouw kanne helpe, woeët al tsefort verwórpe.

Sjlieslieg hat d’r noaber Hain wie ’t zoewied woar, mit d’r Kep allebei hingeree neëver hön fietse lofend, de parasols ee vuur ee vanoes d’r sjpieëljaad noa ’t Ke-bi-boese-terras jesjleefd. ’t Vool nit mit, evver ’t hat jeklapd.

Óp d’r daag vuur de eröfnoeng van de Olympiesje sjpiele kank d’r Kep en ’t Biela hön veer jeste welkom heesje óp hön uvverdekd ‘Terazza di Biela’.

De nieëkste kier jeet ’t wieër.

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Word nu abonnee en lees al onze Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Ruim 110.000 tevreden lezers gingen je al voor.

Bekijk de actie-abonnementen