Jinne prul (127): Jeu de boules

 © ING Image

Kerkrade -

‘Jinne prul’ is ing lofende jesjiechte woar-i ’t leëve van de ieëlu, ’t Biela en d’r Kep besjrève weëd. Ze zunt al jans jet jöarsjer jetrouwd en óch al kanne ze ziech nit misse, hant ze doch wal ins knies óngeree.

Wilo Wiets

’t Terazza di Biela hat ziech jeloeënd. Ieëtsj mit de mitwirkoeng van d’r voesbal, doanoa d’r Tour de France, ’t autorenne en vleie mit d’r Max en sjlieslieg de Olympiesje Sjpiele i Japan. Mit ’t weer woar ’t aafwesselend kappes bis zier jód. Nog e paar daag renne, sjwumme, bokse en de finales van alle bal-sjpeller en ’t zits werm dróp. Óch al woeët i Japan jee poebliekoem tsouwjelosse, óp ’t Terazza di Biela zose de kiekere ieëtsjte rang. De sjtiemoeng woar jemuutlieg en de verzörjoeng ainmalieg. De zes bis ach bezukkere van ’t terras die allenäu bij de auwere jehure, hant in de aaflelofe monde d’r sjport zier jód kanne ekstemere. ’t Hat zoejaar e nui iedee ópjelieëverd, nèmlieg ’t aalegke van ing jeu de boules-baan. ’t Jieët in d’r trengel van de noabersjaf jenóg auwer lu die nog jet ekstra wille beweëje. ’t Is jezónk en jemuutlieg. D’r Hain hat deë vuursjlaag al ieëder losse hure, mar durch ’t in inne oam tse neume mit ’t kloeëtsjisse woeët doa alling mar uvver jelaachd.

“Joeëzef, d’r Hain hauw ’t lets uvver ’t sjpel ‘jeu de boules’, zouwe vier doa ins werk va maache?”

“Wie meens te Kep? Wils te e belsje ópwerpe?” vroagt d’r Joeëzef laachend.

“Wen ’t zoewied is, wil iech wal jet mieë belsjer werpe. Wie kanne vier dat ’t betste aalegke? Iech meen um hei in de noabersjaf, woa doch haupzechlieg auwer lu woeëne, zoeng baan tse rejele?”

“Dat mós da via de jemeende aajevroagd weëde. Vier kanne ins e sjun sjtuk in ’t ‘Noabersjefje’ sjrieve en dan mit inne hoof hanktseechenoenge e verzuk an de jemeende sjikke.

D’r Hain koam noa boese en hoeët die tswai kalle. “Hat uur ’t uvver de jeu de boules-baan? Iech wil doa wal jeer aa mitwirke.”

“Sjun Hain”, zeët d’r Kep. “Vier wille ieëtsj in ós ‘Noabersjefje’ sjrieve dat de auwer lu mieë mósse jon beweëje um doanoa inne lans tse brèche vuur d’r Jeu de boulessjport. Doabij weëd inne bong aafjemoald woa-r-óp de intresseerde lu hön hanktseechenoeng kanne zetse vuur ’t aalegke van ing baan in ós noabersjaf. Zoeë hant vier kans dat de jemeende mit ós wil kalle uvver wie, woa en wienieë.”

Óp de ‘Noabersjefje’-verzamloeng bij d’r Joeëzef óp kantoer woeët alles uvver ’t jeu de boules-sjpel lank en breed bekald. D’r Kep hauw e jemeenderoads-mitjelied van de ‘Partij v.d. Auwere’ i-jelade.

’t Woar e priema sjtuk van ing janse bladzie woeëde dat d’r Joeëzef hauw jesjrève, mit foto’s, tseechenoenge en menoenge va jet auwere oes de noabersjaf derbij. D’r miensj van d’r jemeenderoad hauw inne jrónkplaan van de noabersjaf mitjenoame um tse kieke woa nog plaatsj is vuur ing orrentlieje baan. De Koalebongs wei en ’t sjtuk land neëver d’r Fiedeleers Wienand zouwe ziech heivuur lieëne. Doa is zoejaar nog plaatsj vuur e materiejaalhuus-je. D’r Sjaak, uur weest wal, deë van de pos, koam jet sjpieëder, wail heë besjeed hat krèje dat e inne pries van de Poscode-lotterie hat jewonne. Umdat heë jeer wool wisse, wievöal e jewonne hat, moeët e d’r inne noa d’r angere belle. Mar doa hauw e jinne jedóld vuur. Heë hat óngertusje van d’r jeu de boules-plaan jehoeëd. D’r Hain, d’r intsiegste van de jezelsjaf, deë ’t sjpel mit die bel al ins hat jedoa, koam mit d’r vuursjlaag um alvas inne jeu de boules-verain tse jrunde.

“Hain is dat nit jet tse vrug mit deë verain?”

“Nè Kep, zoeë losse vier de jemeende zieë dat ’t ós jemind is, dat vier ós dróp vräue um óp d’r auwe daag nog jet aa sjport tse doeë.”

“Losse v’r ieëtsj mar ins ’t kommentaar van de jemeende aafwade en hoffe dat vöal lu ing hanktseechenoeng óp d’r bong oes ós tsiedunks-je zetse.”

D’r Sjaak hauw endlieg tillefoniesj kontak mit de Poscode-lotterie krèje. Heë vertsellet tsemlieg entäusjd dat e tswai rolle pletsjer hat jewonne. Die zouw heë óp de nieëkste verzamloeng mitneëme vuur bij d’r kaffe.

Vuur d’r nuie verain hant ziech al tsing man jemeld. Vuurleufieg weëd jewórpe óp ’t aofe sjtuk jrónk neëver de droekerij van ’t ‘Noabersjefje’.

“Hain, iech ving dat vier jód an jang zunt mit dat jeu de boules. Vier hant nog jing richtieje baan, mar waal al inne verain.”

“Die baan is óch nit ’t wiechtiegste Kep. Die kunt wal ins oeëts. Dat sjpel kans te uvveral sjpille, zoejaar in d’r jaad. Mar doa woa vier noen aafjekald hant, neëver de droekerij kanne v’r zelver ing proviezoriesje baan aalegke mit de richtieje moase. D’r zank kan d’r eëpelsboer d’r Eigenheims Jeu verzörje. Deë is allang vroeë dat in dat sjpel ziene naam vuurkunt. Deë dinkt besjtimd dat ’t Jeu de boules noa hem jeneumd is.”

“Da verdeent deë Boele jeu óch um d’r ieëtste vuurzitsender tse weëde. Flaich kanne vier da vuur tse prove de eëpel van d’r Jeu jebroeche?!”

“Los ós mar ieëtsj d’r sjloes van de Olympiesje Sjpiele óp d’r tillevies bekieke. En dan hoffe dat bij de nieëkste Sjpiele ’t óngerdeel jeu de boules weëd ópjenoame”, meent ’t Biela. “Da hat uur winniegstens nog jet jöarsjer tsiet um tse prove.”

De nieëkste kier jeet ’t wieër.