Jinne prul (deel 130): Ing kaat van ’t Biela

Print
Jinne prul (deel 130): Ing kaat van ’t Biela
Kerkrade / Eygelshoven -

’t Noabersjefje’ is e tsiedunks-je dat inee weëd jesjoesterd durch d’r Kep, ’t Biela en haupzechlieg durch d’r Joeëzef, inne aod kolleja van d’r Kep bij ’t kieësbledsje ‘D’r Zuid-Limburger’. D’r Joeëzef hat ing auw droekerij uvverjenoame, woa hön tsiedunks-je jedroekd weëd. D’r posbuul Sjaak zörgt vuur de bezörjoeng van ’t bledsje.

Ing kaat van ’t Biela

Leef leëzere van ’t noabersjefje. Iech sjik uuch inne jrós. Hei óp vakans an de zieë is ’t zier sjun. D’r Kep en iech jenisse de zieë en ‘t sjun weer. Natuurlieg misse vier óch uuch. En d’r Kep vuural zieng honder en d’r haan. Noen kunt ’t sjunste. Vier hant mitjedoa mit kienne. En d’r Kep hat jewonne. Wist uur wat d’r pries woar? Nog drei daag langer hei óp vakans kanne blieve. Iech loof rónk mit inne jroeëse laach in ’t jezich. En d’r Kep? Dat kant uur wal roane! Adieë, d’r Kep en ’t Biela.

D’r heer K te K wil nog jet vertselle

Zommervakans

Jroeëse masjienger vare uvver ’t lank. Sjtub en sjtrue-jeróch. De boere dunt ’t koar aaf. E paar hese daag is tsiet jenóg um ’t drueg binne tse krieje. In alle herjodsvrugde sjtunt ze óp en wirke ziech in ’t sjwees. Bis d’r duuster i-velt.

Kinger sjpieële óp d’r boerehof. D’r inne noa d’r angere darf óp d’r tractor mitvare.

De zommervakans sjenkt tsiet um tse sjpieële. Ónendlieg sjpieële. Lang daag um ’t sjpel tse sjpieële va dreume, va fantazere. Ziech oes tse sjtrekke in hese daag. Hutte en tente bouwe. Ziech sjutse teëje reën. ’t Sjpel sjpeult nit voet. Mieë wie inne mond dieng eje jesjiechte sjrieve. Kinger nè, wat sjun. Dat liert vazelver.

Strak waad de sjoeël. Liere is dan e vak. De daag weëde kótter. Sjoeël lang jenóg. Jodsedank hulpt de zon mit. ’t Nieëks joar weëde de daag werm langer.

Is ’t werm vakans. Mit vöal daag in d’r aujoes.

Roekoekoer vroagt nui zenger!

D’r bekankde Roekoekoer zits verleëje um nui zenger, manslu en óch vrauwlu. D’r koer, deë ziene naam dankt aan hön ieëtsjte lidsje ‘Roekoekoekoekoe’ wil hön jrenze verlegke. Mit d’r nuie Belsje dierejent wil d’r koeër mieësjtemmieg jon zinge. Óch hat ziech al inne Duutsje bas jemeld.

Annóngse

Jónkjezel vroagt ónjebónge vrauw um tse kieke of ze ziech kanne binge! Br.o woad ‘jónkjezel’.

Jadejesjierjesjef “Va bot noa sjerp” hanteert momentaan haof prieze, die ziech jód losse lieme.

Uvverdrève

in tsiedónk zage sjportslu wat ze beleëve

ze behaupte dat ze ziech vuur 200% jeëve

dat ‘t 100% jeloage is

wisse die ja jans jewis

zoeë weëd uvverdrieve nog jet uvverdrève

I-jekómme brivve

Miene kammeraad oes de Krichelsjtroas behauptet dat bekankde meteorologe bij ziene noaber in d’r zommer ’t weer kómme mèse. Deë zeët dat me ’t weer kan vuuroeszage noa ’t kriechele van de krichele.

Is deë miech ant vereppele of kan dat sjtemme? D’r heer John S. te K.

Antwoad: Dat kan zicher woar zieë!

Vöal dere hant jet mit ’t weer. Óch de veldkrichele zunt jans jód als thermometer tse jebroeche. De veldkrichele sjielpe bij werm weer. Wie mieë de krichele sjielpe, des te wermer weëd ‘t ’t Jieët heivuur ing formule: Trek van de sjielpe per menuut de tsaal van deë besjtimde mond aaf. Deel dit durch de tsaal van d’r daag van de wèch en tsel doa de tsaal van de res van de monde van dat joar bij. Zoeë merke vier dat bij 110 sjielpe per menuut ’t bij d’r krichel ónjeveer 20 jraad is. Bij 145 sjielpe per menuut is ‘t 25 jraad, bij 180 sjielpe is ‘t 30 jraad, bij 215 sjielpe is ‘t 35 jraad en bij 320 sjielpe in ing menuut is ’t dan 50 jraad.

Evver vuurdat ’t ezoeë wied is, sjielpt d’r veldkrichel nog, mar de mieëtste lu zunt dan al lang oesjetseld.

Vroag vuur ‘t Biela

Jieët ’t óch kontaklenze vuur eësteroge? Iech zien ’t nit mieë zitse mit mieng vus! Heer D. te E. gem.K br.o.n.15

Leef Biela,

Iech han döks las va flatulentie. De letste tsiet mós iech ummer vöal vótse. Mieng vroag: Is ’t meuglieg um óp de eng of anger maneer, deë jaas dem iech doabij oessjtoeës, óp tse vange um doa branksjtaof va tse maache? D’r dokter joof miech ing verwieskaat noa d’r flatulatist. Iech zien evver d’rtjeën-óp um noa deë miensj tse joa. Vrauw L.te K onger nommer 13 van dis blad.

De vroage vuur ’t Biela weëde beantwoad wen ’t Biela tseruk va vakans is.

Bis nieëkste wèch bij e nui ‘Noabersjefje’.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee