Jinne prul (136): wat sjteet dis wèch in ’t Noabersjefje?

Print
Jinne prul (136): wat sjteet dis wèch in ’t Noabersjefje?
Kerkrade / Eygelshoven -

’t Noabersjefje’ is e tsiedunks-je dat jidder wèch ummezuns an de bewoeënere van de noabersjaf weëd aajeboane. De redaksiejoeën besjteet oes d’r Kep, ’t Biela en d’r Joeëzef, inne aod kolleja van d’r Kep bij ’t kieësbledsje ‘D’r Zuid-Limburger’. D’r Joeëzef hat ing auw droekerij uvverjenoame, woa hön tsiedunks-je jedroekd weëd. D’r brivvedreëjer Sjaak zörgt vuur ‘t rónkbringe van ‘t ‘Noabersjefje’.

Vroage an ’t Biela

Iech han jeleëze dat de lu in ós land sjtillewèg ummer jet kótter weëde en dat bij ós vrauwlu dat mieë sjpilt wie bij de manslu. Mósse vier ós noen ónrouw maache en da mar noa ’t Duutsj umtrekke, wail doa doch alles jroeëser is?

Vrauw de Lange óp Sjev.

D’r heer K te K wil nog jet vertselle:

Park

In ’t park zitse e paar manslü óp ing bank. Ze vertselle ziech jet. Inne journaliest kunt óp hön aaf. Heë is e artikel an ’t sjrieve uvver aod weëde en kalt mit hön. De ieëtsjte wöad die me huet, zunt ‘voorlees-oma en oppas-opa’.

’t Weëd jelaachd, went de wöad Elvis-opa’s en Pinkpop-oma’s valle. ’t Nuitste woad ‘vut-sjoeëlmeestere’ vinge ze nit zoeë loestieg.

D’r journaliest sjrieft al óp. Óngertusje is inne fotograaf kómme. Heë maat ing foto van de manslu óp de bank. Mar ieëtsj vroagt e an ing vrauw die hinger inne rollator leuft of ze d’rbij jeet sjtoa.

E sjtuk wieër in ’t park zitst e meëdje hinger inne sjilder-eëzel. Inne man bliet sjtoa. ‘Klure die bij de rouw van ’t park hure,’ zeët e.

’t Meëdje laacht vrundlieg en kniekt.

D’r man leuft wieër. Zieng jries hoare danse aaf en tsouw in inne sjtille wink. Jäos vleie uvver. D’r man bliet sjtoa en wiest d’rhin.

’t Meëdje winkt en ruft: ‘Dat hauw ’t sjilderij nuedieg.’

Heë laacht en leuft wieër.

De jäos hingernoa.

Vuur de kinger in de noabersjaf, van ’t Fia Bienesjtiech

Paddesjtool

in d’r paddesjtool is ’t sjtil
d’r kabouter sjlieëft
de tsies-jer kómme óp bezuk
ze pakke de kóffere oes
adieë winke de sjwalber
tsezame vleie ze voet
de bleer valle
iech sjpieël dermit
doa vilt ing druup
in d’r jaad kriesjt reën
iech sjoel ónger ’t web
van ing sjpin.

Verain-nuits

’t Oktoberfes van d’r Roekoekoeër weëd dis joar jehaode óp 11 november in de Koalebóngs’wei.

d’r Diechter óngerweëgs

in d’r herfs kan kreftieg èse ós zicher nótse
uvver inne bócheskóch zal dan jinne jrotse
“en”, zeët d’r tröate Joep
noa ing jouw eëtsetsoep,
„mós me jemeklieg d’r lokmarsj kanne vótse”

Vroage - Aabeie - Toesje

Jevroagd weëd e wies peëd en inne sjwatse könnek vuur d’r nuie sjaakverain. Reaksies jevelles an d’r Sjaak zelver.

Wiets van de wèch

’t Frietsje jeet mit de bus noa sjoeël. Óngerweëgs sjtiegt ing vrauw in de bus mit inne baby óp d’r erm. Tsefort sjteet ’t Frietsje óp en beit zieng plaatsj an de vrauw aa. ‘Dat is evver net’, zeët de vrauw. ‘Doe bis inne richtieje ‘gentlemen’.
Tsouwvellieg vroagt d’r lierer doanoa in zieng klas of inne wees wat inne ‘gentlemen’ is. ’t Frietsje sjtikt d’r vinger óp en zeët: inne zjentelmen is inne deë ing vrauw mit e kink lieët zitse.

De jesjiechte uvver de vakans van ’t Biela en d’r Kep is nog nit veëdieg. Die hat uur nog tse jód. Da kan me ziech doa winniegstens nog óp vräue.

Bis de nieëkste kier, dan jeet ‘t ‘Noabersjefje’ wieër.

Hod uuch vrieë en adieë!

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Dagelijks worden meer dan 100 Plus-artikelen gepubliceerd door de verslaggevers van De Limburger. Steun de regionale journalistiek en word digitaal abonnee vanaf 1,04 per week.

Profiteer nu