Jinne prul (138): jesjiechtens oes ’t Noabersjefje

Print
Jinne prul (138): jesjiechtens oes ’t Noabersjefje
Kerkrade / Eygelshoven -

’t Noabersjefje’ is e tsiedunks-je dat jidder wèch ummezuns an de bewoeënere van de noabersjaf weëd aajeboane. De redaksiejoeën besjteet oes d’r Kep, ’t Biela en d’r Joeëzef, inne aod kolleja van d’r Kep bij ’t kieësbledsje ‘D’r Zuid-Limburger’. D’r Joeëzef hat ing auw droekerij uvverjenoame, woa hön tsiedunks-je jedroekd weëd. D’r brivvedreëjer Sjaak zörgt vuur ‘t rónkbringe van ‘t ‘Noabersjefje’.

Vroage an ’t Biela

Wat is ’t versjil tusje inne sjlaagdoebel en inne sjparjeltarzan? Keetsje O oes d’r J-plai.

Lets zaat miech inne: Doe has d’r hód jód! Kans te óch d’r hód jód han wens te jaars jinne hód has? Heer Patsj oes kl.nul.

Biela, deë heer K te K is dat flaich diene man? Heer Sj. v.d.Pos

D’r Heer K te K wil nog jet vertselle

Droeve
Inne troeb lu leuft inne berg eraaf. Ze drage sjpatseersjong en óp d’r ruk inne roekzak. Inne man hat ing kaat i jen heng. De zon kunt óp. ’t Kastieël tseechent ziech in d’r wiesse mörjenieëvel. Bij de poats sjteet inne man. Heë waad óp de lu um ze jet tse vertselle uvver de jesjiechte van ’t kastieël. Vanaaf zieng pensiejoeën deed e dat dökser. Zie janse leëve hat heë hei in de jeëjend jewoeënd. D’r troeb lu kunt aa bij ’t kastieël. Heë bejrust ze.

‘Liere mit d’r kop kank iech nit, waal mit de heng. Doarum bin iech sjriener woeëde. Iech verdenet jenóg um tse leëve. Doa jong ’t vruier um. Liere en wirke um tse leëve. Doa woare vier tsevreie mit. En weë jód mit d’r kop kank liere, jong wieër. Inne va mieng kammerade is zoeëjaar dokter woeëde. Iech han nog ing kas vuur hem jemaad. Jiddes joar treffe vier ós hei óp ’t kastieël. De auw sjoeëlklas va vruier. Vier vertselle ós da jesjiechtens. En ing van die jesjiechtens jon iech uuch noen vertselle. De jesjiechte van ’t kastieël.’

Heë drieënt ziech um en leuft durch de poats. De lu junt hinger hem aa. Langs ing moer wase droeve. Heë bliet d’rbij sjtoa.

‘Iech han dis joar nit zoeë vöal droeve. ’t Zal wal an d’r sjleëte zommer ligke.’

Heë kiekt de lu aa en sjtikt inne vinger in jen loeët.

‘Haste nit vöal droeve mótste ze jet langer in d’r mónk haode en nit tse flot durchsjlikke. Da is ’t jraad of-s te inne jouwe zommer has. Iech los ze jet langer hange. Da zunt die paar droeve die vier hant waal jód zus.’

Ze junt eri.
Heë wees jenóg um tse vertselle.
Heë hat jenóg jelierd um tse leëve.
E leëve vol droeve.
Inne jouwe zommer.

Vuur de kinger in de noabersjaf. Van ’t Fia Bienesjtiech

Óch ós vieëdel kriet knikkerkoele. Kinger, jroeës of kling kanne jiddere mitwoch tsereët um tse knikkere óp ’t plaisje bij d’r jroëse karsjtaieboom. De meugliegheet besjteet vuur de kinger die nog noeëts jeknikkerd hant dit ónger bejlaitoeng tse doeë. Jeknikkerd weëd mit richtieje jlaze knikkere. ’t Knikkere mit leempiete weëd aafjeroane en moeke is verboane. Kinger of eldere die ing eje knikkerkoel hant, kanne die mitneëme.

Verain-nuits

D’r ‘Volkstuintjes’-verain Jreun jemus hat nog e jeëdje vrij vanaaf 1 november. Vuur de duudliegheet: ’t Jemus dat d’r nuie mieter drin wil zetse, broecht nit jreun tse zieë. Alle jemus is welkom. Oeskónfte: Jo Breedloof, Óp de hei, neëver roeë pöats-je.

D’r Diechter óngerweëgs

In ’t koloniaalwarejesjef zitst inne nuie óngerneëmer drin. Deë wil sjiengbaar flot riech weëde. Evver dat jeet nit zoeë wie deë dat wil.
Ózze diechter hoeët dat, woar nit voel en hat doa jet uvver jesjrève:

inne vong veer euro vuur ing rol besjuut ónzin
doa kan iech nuus aa doeë zeët de verkeuferin
wen ‘t da van d’r baas mót
sjtèch ze diech mar in vót
dat jeet nit, doa is al ing buks Vim va 5 euro in

Vroage - Aabeie - Toesje

Dis wèch is nuus binne kómme vuur dis roebriek. De vroag van inne leëzer of heë ins mit ’t Biela darf toesje um de i-jesjikde vroage tse beantwoade, mósse vier laider aafwieze. Bedankd vuur ’t aabeie!

Wiets van de wèch

D’r Hans kunt jans ópjereegd oes jen sjoeël en zeët an zieng mam: “Iech jon nit mieë noa sjoeël. Ieëtsjtens zunt die vrauwlu miech ummer ant tsenke en tswaidens joedasse de jonge miech óch ummer.”
“Wat krient vier da noe!”, sjoebt de mam. “Doe jees mörje sjun noa sjoeël. Doe bis óngerhanks al 45 joar en sjlieslieg bis te óch nog d’r lierer!”

De jesjiechte uvver de vakans van ’t Biela en d’r Kep is nog ummer nit veëdieg. En die kunt óch nit mieë. D’r heer K te K kunt hei sjpieëder óp tseruk

Bis de nieëkste kier, da jeet ‘t ‘Noabersjefje’ wieër.

Hod uuch vrieë en adieë!

Exclusieve Black Friday Deal

Lees nu één jaar lang alle Plus-artikelen (meer dan 100 per dag) met 78% korting. Actie geldig t/m 29-11.

Profiteer nu