Jinne Prul (164): nuits oes de noabersjaf

Print
Jinne Prul (164): nuits oes de noabersjaf
Kerkrade -

’t Noabersjefje’ is e tsiedunks-je dat jidder tswai wèche ummezuns an de bewoeënere van de noabersjaf weëd aajeboane. De redaksiejoeën besjteet oes d’r Kep, ’t Biela en d’r Joeëzef, inne aod kolleja van d’r Kep bij ’t kieësbledsje ‘D’r Zuid-Limburger’. D’r Joeëzef hat ing auw droekerij uvverjenoame, woa hön tsiedunks-je jedroekd weëd. D’r brivvedreëjer Sjaak zörgt vuur ‘t rónkbringe van ‘t ‘Noabersjefje’.

Vroage an ’t Biela

Biela, iech han lets ing vrauw hure zage wie uvver kloeëstere jesjpraoche woeët: “Mieng doater jöng waal in e kloeëster woa tswaierlai sjong ónger jen bed sjtunge.” Kans te miech verduutsje wat dat betseechent? Wat hant sjong mit e kloeëster tse maache? Lena S. oes de Brikke-koel.

D’r Heer K te K wil nog jet vertselle

Mai

’t Is mai.
De natoer sjteet i blui. De zon sjiengt d’r zommer in de loeët. Bij e tanksjtatsiejon vertrukt inne traktor mit ing kaar. Jonge sjtunt dróp. Ze hant ing flesj beer i jen heng. Tsezame keëke ze e lidsje. D’r daag is nog vrug en de kratte nog vol. Bij mennieg hoes sjteet inne maiboom. Inne birkeboom mit sjlingere va crêpepapier. D’r mai nog vrug en drueg. De sjlingere zunt vol va kluur. De maikönnejinne sjloffe ziech oes.

’t Is mai.
Ing meële zitst hinger ing eëster aa. E kröatsje-konzeët sjalt uvver inne pool. Tswai libelle vrije boave ’t wasser. Va wieds huet me de mai-jonge. De kratte weëde leëjer en zie voller. Inne boer viert mit ziene traktor vuurbij. Óp ’t hingesjte van d’r traktor likt de vót van inne denneboom. D’r tietsj likt óp inne anhenger mit tswai reer. D’r lange sjtam is kaal. Alling an d’r tietsj zunt tek. Dizzenoavend zal ’t janse dörp rónk d’r boom danse. De jonge wagkelend óp klómpe. De maikönnejinne oes-jesloffe.

’t Is mai.
’t Vrugjoar drieënt ziech in d’r zommer. D’r maiboom nog nit oes-jebluid.

Vuur de kinger in de noabersjaf. Van ’t Fia Bienesjtiech

Pluus

e wies böltje pluus
sjteet in ’t jraas
e kink plukt ’t aaf
en hilt ’t böltje
vuur d’r mónk
‘t bloast
’t pluus drieft oezeree
óp de lóf van ’t kink
bis ’t oes-jebloaze
rèst in de eëd

’t nieëks vrugjoar
waast in ’t jraas
ing jeël blom

’t kink waad
bis de blom
oeswaast

‘t pluus waad
óp de lóf
van ’t kink

Verain-nuits

D’r nog jonge ‘Klootschiet’-verain ‘KSV ummer pries’ is noa de kloeëte. Van de 10 mitjelieder zunt momentaan 8 sjpillere vuur lange tsiet vaweëje verletsoenge oesjesjakeld.

D’r Diechter óngerweëgs

jeluk en pech jehure bijee wie vräud en leed
jidderinne wees hei besjtimd uvver besjeed
wat in ’t leëve tselt
dat is jewis jee jeld
mar waal de ‘J’ va jeloof, jedóld, jezondheet!

Verloare-Jevónge

Jevónge, of besser jezaad, aajewingd: e jries here-hoarsjuks-je of ‘toupetje’. Bij ’t melde van de lettere die binnedrin sjunt, kan d’r platebedekker aafjehold weëde bij de redaksiejoeën van ‘t Noabersjefje.

Wiets van de wèch

’t Kunt ing vrauw bij d’r dokter en zeët: “Dokter uur mót miech helpe, iech ving miech zelver tse dik. Hat uur jet jóds um dunner tse weëde?”
“Nè vräusje, dat han iech nit, evver iech kan uuch waal jouwe road jeëve um aaf tse valle!”
“Enne”, zeët de vrauw, ”wat vuur road is dat dan?”
“Jut ins jet sjporte, jogge, tennisse, peëdsrieë of zoeë jet.”
De wèch dróp kunt de vrauw sjtrómpelend bij d’r dokter.
“En, zut uur al aafjevalle?”
“Joa”, zeët de vrauw troerieg, “van ’t peëd!”

Bis de nieëkste kier, dan kant uur werm ing jesjiechte van ’t Biela en d’r Kep leëze. Hod uuch vrieë en adieë!

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee