Jinne prul (165): Mai-jonge

Print
Jinne prul (165): Mai-jonge

Afbeelding: Bas Quaedvlieg

Kerkrade -

‘Jinne prul’ is ing lofende jesjiechte woar-i ’t leëve van de ieëlu, ’t Biela en d’r Kep besjrève weëd. Ze zunt al jans jet jöarsjer jetrouwd en óch al kanne ze ziech nit misse, hant ze doch wal ins knies óngeree.

“Biela, iech ruuch d’r Mai, vuur miech nog ummer d’r sjunste mond. D’r mond van ’t vrugjoar. D’r mond van de mai-jonge.”
“Leve Kep, dat is doch al lang jeleie!”
“Biela, óp ózze leëftsiet mósse vier ’t doeë mit sjun erinneroenge va vruier tsiete. I Kirchroa, óp Blieërhei en Sjpekkelzerhei jonge de Mai-jonge vruier langs de dure va lu mit jong döatesj um aier óp tse hoale. Ze zónge dan ’t lidsje:

‘De Mai-eier, de Mai-eier, de Mai-eier mosse vier han.
Kriege vier die mai-eier nit,

Da wille vier ooch dat mäedsje nit.

De Mai-eier, de Mai-eier, de Mai-eier mosse vier han.’

“Koam dan de jong doater mit e körfsje aier noa boese, da kroog ze van d’r kommandant e jleës-je sjnaps aajeboane. Mieëtsens drónk zoeë jónk kink dat nit en vruiet ziech waal d’r inne of angere van d’r jroep jónkjezelle um ’t jleës-je leëg tse drinke. D’r kommandant bedanket ziech sjlieslieg vuur d’r jouwe emfank en jong mit de jonge al zingend noa ’t nieëkste adres mit ing jong doater.”

‘Dat mäedsje dat is jot
Dat mäedsje is jot

Dat mäedsje is kirmits jot

Dat mäedsje kriet inge nuijje hot.”

“Woar me tse jietsieg um jet tse jeëve en moeëte de mai-jonge leëjerhengs wieër joa, dat vong d’r jans jroep aa tse zinge:”

‘Dat mäedsje, dat is sjläet,
dat mäedsje, dat is kirmitssjläet,

dat mäedsje is ‘t nit wäet.’

“Óch woeët wal ins jezónge: ‘t maedsje is der maisjats kwiet en sitset noen in de badebuut.’ Loos de jong doater d’r jroep jet tse lang wade, da zónge de mai-jonge va Sjpekkelzerhei:”

‘Los os heej zoeë lang nit stoa
Vier mosse nog nao tsint Moenis joa

Los os heej nit langer stoa

Vier mosse nog wieër joa.’

“Óppen Blieërhei zonge de ma-jonge:

‘Mäedsje, mäedsje, kom eroes, kom eroes
Los os nit soe lang heej stoa
Vier mosse noa tsint Moenis joa.’

“Sjpieëder hant ze d’r tsint Moenis voetjelosse en zónge ze:”

‘Meëdsje, meëdsje kom eroes
De mai-jonge sjtunt hei vuur ’t hoes!’

„Loos de jong doater ziech ónjelukkiejerwies nit zieë, da koeët ’t ziech óp jet jefasd maache. Sjpieë óp d’r oavend sjträuete de mai-jonge kaf en kalk vuur heur duur, zoeëdat d’r nieëkste mörje, went de lu noa jen kirch jonge, tse zieë woar weë durch de mai-jonge gesjtroafd woar woeëde.”

“Wat has doe dat sjun jezaad, Kep. Dats doe dat nog allenäu wits!”
“Biela, um nuuks tse verjèse han iech dat ópjezoeëd óp internet. Dat kan allewiel allemoal. Zoeë kans te óch zieë wie in die tsiet ós Kirchröadsj plat woeët jesjrève. Doe joof ’t nog jinne dieksiejoneer.”

“Kep, wat iech miech nog erinner va vruier is dat rónk d’r ieëtsjte mai i Noorbeek, de jonge va tant Loewiesje inne denneboom in d’r busj jonge kappe um dem mit vöal loestieg jedeuns mit peëder en ing jroeëse kaar noa d’r kirchplai tse verveure. Doa woeët deë wus lange boom vuur de kirch reëtóp neerjezatsd en koeët ’t mai-fes aavange. Dat sjpektakel joof ’t óch in de noaber-dörpsjer Tebannet, Mheer en Rimmersjtok.”
“Biela, jodsejedank jieët ‘t die tradietsiejoeën noe nog ummer. Dat jehuet bij ’t erfjód van die dörpsjer. I Sjilvend maache ze van dat mai-fes óch jet bezóngesj, durch inne wedsjrait tse haode tusje de jónkheet, de jónkjezelle en de auwere, jetrouwde manslu. ’t Jeet ziech drum weë ’t ieëtsjte d’r boom van de anger partij wees tse vinge. De partij die verluust mós dan de ton beer vuur d’r fes-oavend betsale. Vuur vöal lu óp ’t duutsj, is d’r mond mai en bezóngesj d’r 1e mai, hillieg. ’t Joof lu van uvver de pöal die doa-in zoeë wied jonge, dat ze óp ’t end van d’r mond als troerlidsje zonge: ‘Am dreißigsten Mai ist der Weltuntergang’, wail d’r sjunne mond mai bauw vuurbij woar. ’t Sjteet miech bij dat vier als kinger in d’r mai lidsjer zonge uvver ’t vrugjoar en ieçh iech wees ’t nog jód: ‘Maireën-drupereën-val óp miech-da waas iech.’ Poere nostaljie Biela!
In de dörper en noabersjafte joof ’t óch mai-fester, mieëtstens óp d’r ieëtsjte zamsdieg va mai. Doa woeëte dan de mai-peërsjer oesjeróffe en dat neumete ze ‘t ‘mailieëne’. Dat zal wal jans lang jeleie entsjtange zieë, wie flaich inne namens May als maikönnek woeët oesjeróffe..
Iech dink dat ’t hei in ós noabersjaf óch mai-fester hant jejoave, vuurdat vier hei koame woeëne.”

“Kep, zouwe vier ónger ós, óp d’r ieëtsjte zamsdieg va mai dat sjun fes, dat vier doe verpasd hant, jon ihoale? Da weëde vier ’t mai-peërsje van de noabersjaf en da neume vier dat nit mailieëne evver keplieëne. Miene maikönnek!”
“Mieng mai-könnejin”, sjtroalet d’r Kep eroes.

De nieëkste wèch kant uur werm ’t letste nuits in ‘t ‘Noabersjefje’ leëze. Bis dan. Hod uuch vrieë en adieë!

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee