Jinne Prul (166): nui oesjaaf van ’t Noabersjefje

Print
Jinne Prul (166): nui oesjaaf van ’t Noabersjefje
Kerkrade -

’t Noabersjefje’ is e tsiedunks-je dat jidder wèch ummezuns an de bewoeënere van de noabersjaf weëd aajeboane. De redaksiejoeën besjteet oes d’r Kep, ’t Biela en d’r Joeëzef, inne aod kolleja van d’r Kep bij ’t kieësbledsje ‘D’r Zuid-Limburger’. D’r Joeëzef hat ing auw droekerij uvverjenoame, woa hön tsiedunks-je jedroekd weëd. D’r brivvedreëjer Sjaak zörgt vuur ‘t rónkbringe van ‘t ‘Noabersjefje’.

Vroage an ’t Biela

Biela, wen iech vroage darf, wie kans doe al die vroage in jods naam allemoal beantwoade? Vier hant doch vruier ummer óp de nemlieje sjoeël jezèse. Bis doe noe zoeë sjlauw of bin iech dommer woeëde? Nuus vuur ónjóds Biela, iech jun diech dat waal! I-jesjikd durch ’t Kit va neëver d’r bekker.

D’r Heer K te K wil nog jet vertselle

Mai

’t Is mai.
De natoer sjteet i blui. De zon sjiengt d’r zommer in de loeët. Bij e tanksjtatsiejon vertrukt inne traktor mit ing kar. Jonge sjtunt dróp. Ze hant ing flesj beer in jen heng. Tsezame keëke ze e lidsje. D’r daag is nog vrug en de kratte nog vol. Bij mennieg hoes sjteet inne maiboom. Inne birkeboom mit sjlingere va crêpepapier. D’r mai nog vrug en drueg. De sjlingere zunt vol va kluur. De maikönnejinne sjloffe ziech oes.

’t Is mai.
Ing meële zitst hinger ing eëster aa. E kröatsje-konzeët sjalt uvver inne pool. Tswai libelle vrije boave ’t wasser. Va wieds huet me de mai-jonge. De kratte weëde leëjer en zie voller. Inne boer viert mit ziene traktor vuurbij. Óp ’t hingesjte van d’r traktor kikt de vót van inne denneboom. D’r tietsj likt óp inne anhenger mit tswai reer. D’r lange sjtam is kaal. Alling an d’r tietsj zunt tek. Dizzenoavend zal ’t janse dörp rónk d’r boom danse. De jonge wagkelend óp klómpe. De maikönnejinne oes-jesloffe.

’t Is mai
’t Vrugjoar drieënt ziech in d’r zommer. D’r maiboom nog nit oes-jebluid.

Vuur de kinger in de noabersjaf. Van ’t Fia Bienesjtiech

pluus
e wies bölsje pluus
sjteet in ’t jraas
e kink plukt ’t aaf
en hilt ’t bölsje
vuur d’r mónk
‘t bloast
de pluus drieft oezeree
óp de lóf van ’t kink
bis ’t oes-jebloaze
rèst in de eëd

’t nieëks vrugjoar
wieëst in ’t jraas
ing jeël blom

’t kink waad
bis de blom
oeswieëst

‘t pluus waad
óp de lóf
van ’t kink

Verain-nuits

Posdoeveverain ‘PDV Roekoekoe’.
Vaweëje ’t ónzicher weer dat óp zóndieg 8 mai verwaad weëd, hat de los-kommissiejoeën besjlaose um de trènoengsvlóg ‘kamauw’ tse verplaatsje noa mitwóch 4 mai. ’t I-körve is óp 3 mai.
D’r óphoaldeens vingt aa um 19.30 oer.

D’r Diechter óngerweëgs

Mamma-daag
Mam wie hant vier diech jeróffe,
wie me kink en kling nog woar.
Moeëts de kingertröansjer drueje,
dong ós wieze óp jevoar.
Moeëts döks nate bij ós waache,
an ós bedsje zoos doe dan.
Hauts de zörg vuur de famillieë,
sjtongs als modder diene man.

Niemals loos doe ós ins merke,
wens te ’t bauw nit sjaffe koeëts.
Went diene ruk bauw óp ’t brèche,
en diech effe zetse moeëts.

Nee, vier hant döks nit bejrèfe,
wat ’t heesjt ing mam tse zieë.
Noen wie vier zelver kanne preuve,
sjetse vier diech um zoeë mieë.

Nico Ploum

Vroage - Aabeie - Toesje

Aajeboane inne nog jouwe jraasmasjieng vaweëje d’r umtsóg noa e ‘penthouse’-appartement. Kan óch jetoesjd weëde vuur inne wiedkieker. Evver jevelles jinne wietkieker!

Wiets van de wèch

D’r dierektuur vroaget an zieng tsikretaresse: “Hat uur mieng vrauw al jebeld um tse zage dat iech hu jans sjpieë noa heem kom?”
“Joa, dat han iech.”
“En wat hat ze jezaad?”
“Ze vroaget of ze ziech doadróp verlosse kan.”

Bis de nieëkste kier, dan kant uur werm ing jesjiechte van ’t Biela en d’r Kep leëze. Hod uuch vrieë en adieë!

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee