Jinne prul (180): Wat sjeet in ’t Noabersjefje?

Kerkrade -

’t Noabersjefje’ is e tsiedunks-je dat jidder tswai wèche ummezuns an de bewoeënere van de noabersjaf weëd aajeboane. De redaksiejoeën besjteet oes d’r Kep, ’t Biela en d’r Joeëzef, inne aod kolleja van d’r Kep bij ’t kieësbledsje ‘D’r Zuid-Limburger’. D’r Joeëzef hat ing auw droekerij uvverjenoame, woa hön tsiedunks-je jedroekd weëd. D’r brivvedreëjer Sjaak zörgt vuur ‘t rónkbringe van ‘t ‘Noabersjefje’.

Wilo Wiets

Vroage an ’t Biela

Biela, wie kunt ’t dat me va beerdrinke vöal dökser mós pienkele wie dat bij anger jedrenks d’r val is? Iech han miech al e paar moal bezeekt. Likt ’t flaich an ’t tsoat beer wat me drinkt? Iech drink nèmlieg de letste tsiet jeer Tra-pis-te beer. Mós iech miech noen ónrouw maache of zouw iech dat kloeësterbeer draa jeëve?

D’r heer K te K wil nog jet vertselle

VóspadDurch e veld leuft e vóspad.Óp inne poal hingt e sjild:Verboden toegang.D’r boer hat dat joare jeleie doa noa jen eëd i-jehouwe.‘t Is zie land, mar ‘t sjtuurt hem nit, dat de lu druvver lofe.Jiddes vrugjoar plógt d’r boer ‘t weëgs-je,zoeëwie ze ‘t neume werm um.Nit zoeë zier um de lu tse tsenke,mar mieë umdat ‘t plógge da flotter jeet.Evver vuurdat ‘t koar jezieënd weëd,hant de lu de voere werm plat jetroane.Durch tse lofe maat jidderinneóp zieng maneer ‘t weëgs-je.Jiddesmoal angesj en trotsdeem ‘t zelfde.Zoeë mar inne wèg.Ing voer vuur lu en in de angere jedijt ‘t koar.Aan de horizon wase ze inee.Zoeë mar inne waeg.

Vuur de kinger in de noabersjaf. Van ’t Fia Bienesjtiech

zonnebloming kingerhankmit zonnepittedeet zein ’t vrugjoari jen eëd

wasser jeëvewermde sjenkebluie in de zon

oes-jebluidkómme nui pittelange tsietoane blomin de zon

bis de kingerhankwerm jeet zieënezonnepitte

zonneblommezonnekingerblieve bluie

Verain-nuits

D’r sjaakverain ‘de Posdoef’ is óp zuk noa losse sjaaksjtukker. ’t Feële könnegke, könnejinne, peëder, leufere, tuur en jet pionne. Jeer reaksiejoeëne noa Sj. Pos, adres bij de red. bekankd.

D’r diechter óngerweëgs

Weëde in d’r zommer hoeëg tempratoere jemèse,kanne vier in d’r aujoes de ieëtsjte biere èse!En jieët d’r aujoes dan óch nog vöal zon, bringt dat zoejaar riechlieg wien in de ton

Vroage - Aabeie - Toesje

‘t ‘Dans-instituut Ad Kok’ oes Heële wil in ós noabersjaf mit danslesse sjtarte. Ónger ’t motto ‘terug naar de oldies’ weëd óp 6 tseptember aajevange. Nostaljie in de noabersjaf! Quick, quick slow, foxtrot en walsere. Weë hat doa jing sjun erinneroenge aa?! Inf.: bij de redaktsiejoeën

Wiets van de wèch

Inne rezender kunt bij d’r tsölner óp Schiphol. Deë vroagt: “Wat heeft u in het koffer?” “Alleen kleren”, zeët d’r rezender. “Mag ik ze even zien?”, vroagt d’r tsölner. D’r heer maat ’t kóffer op en d’r beambte ziet ónger de kleier ing flesj wiskey ligke. “Wat is dit dan?” wil d’r tsölner wisse. Woa-r-óp d’r sjlauwe rezender zeët: “Dat is mijn slaapmutsje”.

Bis de nieëkste kier, dan kant uur werm ing jesjiechte van ’t Biela en d’r Kep leëze. Hod uuch vrieë en adieë!

Wil je alle Plus-artikelen lezen?

Dagelijks publiceren we meer dan 100 Plus-artikelen op onze site & app. Nieuws, achtergronden, analyses, reportages, interviews en columns. Word nu digitaal abonnee en kies voor een jaar lang korting of maandelijkse flexibiliteit.

Kies digitaal