Jinne prul (185): Oktoberfes

 © Getty Images/EyeEm

Kerkrade -

‘Jinne prul’ is ing lofende jesjiechte woar-i ’t leëve van de ieëlu, ’t Biela en d’r Kep besjrève weëd. Ze zunt al jans jet jöarsjer jetrouwd en óch al kanne ze ziech nit misse, hant ze doch wal ins knies óngeree.

Wilo Wiets

Óp de Koalebroors’ wei is ’t inne jemuutlieje hantier va fachlu van e tentebedrief en ummezunzer oes ’t dörp. Alles mós in drei daag veëdieg vuur de öfnoeng van ’t Oktoberfes. ’t Vurriegs joar hat d’r kwetsjbuulverain ’t iedee van inne van zieng mitjlieder oesjewirkd um e kling Oktoberfes tse orjaniezere. In oktober 2019 hat ’t al zoeë fes jejoave, doa óp de jrens van de noabersjaf mit ’t Duutsj. Durch ’t coronajedeuns hant de lu van d’r kwetsjbuulverain, aajevuld mit jet bedrève lu oes de sjutserij, lang jenóg kanne prakkezere wie ze ’t fes nog besser kanne orjaniezere. E mitjlied van deë moeziekverain is kammeraad mit d’r Joeëzef en dat is werm inne kammeraad van d’r Kep en ’t Biela. Zoeë is ’t vuur d’r Kep mar inne kótte aafsjtand um bij dat Oktoberfes betrókke tse weëde.

“Kep, iech meen waal dat ze ummer vrujjer mit die oktoberfester aavange.” “Joa Biela, jiddere verain of kloeb wil d’r ieëtsjte zieë. Doarum vange de mieëtste oktoberfester in d’r tseptember aa. Evver dat deet d’r naam besjtimd jing ier aa. Zoeë jeet dat óch bij de vasteloavendsveraine. Doa besjteet d’r Road va Elf allewiels oes 14 man.” “Woarum is dat da Kep?” “Flaich jieët ’t bij die 14 man 6 haof-jekke. Da kuns te sjlieslieg óch bij 11 man oes.”“Mar vuur d’r vasteloavend is ’t nog tse vrug. Ieëtsj kómme de oktoberfester, en d’rnoa d’r elfde van d’r elfde.” “Iech bin ins benuid wie die tswaide oesjaab van dat kwetsjbuulfes zal jevalle. Bij ‘t ieëtsjte, drei joar jeleie, hat d’r verain kiet jesjpild. Dis joar weëd jet mieë reklaam jemaad, evver d’r verain wil ’t nit tse jroeës losse weëde, ’t mós jemuutlieg blieve.” “Wat meens te Kep? De vurrieje kier zunt vier nit jeweë. Iech han va mieëdere lu jehoeëd dat ’t ram jemuutlieg woar. Nit tse druk en jinne nakse behai. Zouwe v’r dis joar ins jon kieke?” “Kieke Biela? Wen, dan óch jód! Doe has diech mit d’r moeziekkonkoer zelver vuurjenoame um in de tsouwkónf de fester tse viere wie ze valle. Los ós mar ins umhure of vier die Tirolerkleier urjens kanne lieëne of angesj billieg jelde.” “Och Kep, iech zien ’t al vuur miech, doe in ing lederhose en iech in e dirndl.” “Vier kanne d’r Joeëzef ins vroage. Iech wees dat heë mit ‘t Annie de vurrieje kier doa zunt jeweë. Flaich kanne ze ós wieër helpe.”

D’r Kep lieët jee jraas druvver wase en belt tsefort d’r Joeëzef óp. Dat is ’t tseeche vuur ’t Biela dat heure man wal zin in dat fes-je hat. “Enne, Kep? Wat zaat d’r Joeëzefpitter uvver ’t fes?” “’t Fes óp ziech is priema, ram jemuutlieg vuur in d’r klinge krink. Mar ’t is waal aabraad um in Tirolerkleiaasj te joa. Wat d’r Joeëzef doava zaat? Tswai wèche jeleie sjtong ing annongs in ‘t ‘Noabersjefje’ dat lu zoeng kleier wille verkofe vuur inne klinge pries. Heë hat óch ’t adres ópjezoeëd.”

Alzo koetsjete de tswai fesjenger noa die Tirolerlu, e dörp wieër. Ze hauwe ziech va tse vure jemeld. Dat ze ins wole kieke of die Tirolerkleier hön zouwe passe. Wie de vrauw van ‘t hoes hön bejrusset, hauw ’t Biela al d’r mód verloare. Die hauw miech doch inne vuurjieëvel! Doa koeët me mit tswai man ónger sjoele! En taatzechlieg. Wie ze de kleier zoge, tsejet ziech dat ’t erm Biela in dat dirndl zouw verzoefe. Flaich wen ’t peks-je mit hei en doa jet bijnieëne jet besser jong zitse, da zouw ’t Biela nog inne hoof loemele nuedieg han um deë rume vuurjieëvel van dat dirndl-kostuum óp tse vulle. De bóks vuur d’r Kep woar jód óp moas en ’t Tirolerhudsje passet jenauw. Wail ’t tswai jemuutlieje lu woare, woa d’r Kep en ’t Biela óp bezuk woare, koame ze flot mit d’r pries uvveree. Ze broechete alling mar de lere bóks en ‘t hudsje vuur d’r Kep tse betsale. ’t Dirndl-kleed kroge ze ummezuns d’rbij.

Mit e jód jeveul jong ’t Tirolerpeërsje noa heem. D’r Kep dong ziech reëtsouw de lere bóks aa. Die passet hem wie jejaose en óch de kluur sjtong jód bij ’t jerude hemme dat e jeer aa hat. ’t Biela hauw ziene plaan veëdieg en bellet ’t Kleer óp, de nieënesje va de noabersjaf. Dat wós besjtimd besjeed uvver tse jroeëse dirndl’s.

En zoeë passeret ’t, dat neëver d’r Kep óch ’t Biela, waal mit hulp van jet poetsloemele in d’r vuurjieëvel, ziech koeët losse zieë. Tsezame hauwe ze noen al de jruetste sjpas. ’t Biela vong zoejaar oes vräud dat ziene plaan jefloepd woar, tse jodele. ’t Vloog ziene Kep um d’r haos en tsezame zónge ze: Jo de la hi ti.. Jo de la hi ti… In Tirol, da waren wir nog nie!

E nui artieste-duo woar jeboare. D’r Lederhosens Kep mit zie Jodele Biela! Dat bildsje woar ainmalieg en besjtimd jinne prul!

De nieëkste wèch kant uur werm ’t letste nuits in ‘t ‘Noabersjefje’ leëze. Bis dan. Hod uuch vrieë en adieë!

Wil je alle Plus-artikelen lezen?

Dagelijks publiceren we meer dan 100 Plus-artikelen op onze site & app. Nieuws, achtergronden, analyses, reportages, interviews en columns. Word nu digitaal abonnee en kies voor een jaar lang korting of maandelijkse flexibiliteit.

Kies digitaal