Jinne prul (186): Nuits oes de noabersjaf

Kerkrade -

’t Noabersjefje’ is e tsiedunks-je dat jidder tswai wèche ummezuns an de bewoeënere van de noabersjaf weëd aajeboane. De redaksiejoeën besjteet oes d’r Kep, ’t Biela en d’r Joeëzef, inne aod kolleja van d’r Kep bij ’t kieësbledsje ‘D’r Zuid-Limburger’. D’r Joeëzef hat ing auw droekerij uvverjenoame, woa hön tsiedunks-je jedroekd weëd. D’r brivvedreëjer Sjaak zörgt vuur ‘t rónkbringe van ‘t ‘Noabersjefje’.

Wilo Wiets

Vroage an ’t Biela

Biela, wat betseechent went inne zeët: deë is mit de naas in de bótter jevalle? Hat deë da pech jehad of jeluk? Wen deë jeluk hat mit dat valle mit die naas in de bótter, da kan e doch óch pech han, zicher wen ’t jouw bótter is. Die bótter kans te ja nit mieë jebroeche, went die naas doa-in is aafjemoald. Besjtimd nit wen die naas óch nog ins leuft en naas is. Da jeet die bótter óch nog lofe.

D’r heer K te K wil nog jet vertselle

SlowIn de sjtroas is vöal verkier. Óp d’r sjtoep sjpieële kinger. Um hön tse sjutse hant de lu oes de noabersjaf tswai pupjer aajesjafd. An beidserzieë bij d’r i-jank van de sjtroas sjtunt de mentjer. Jroeës sjteet dróp jesjrève ‘slow’. Um nog mieë óp tse valle hant ze e roeë veëntje in de heng. Inne auto viert in inne karjeer de sjtroas eri. An de anger zie kunt jraad inne fietser. Heë wiest mit inne vinger noa d’r kop. ‘t Els en d’r Hain lofe uvver d’r sjtoep. Ze blieve sjtoa en kieke d’r auto noa.

“Dat kries te d’rva. Mit al die Engelsje wöad. D’r man in deë auto kan jee Engelsj leëze. Deë wees nit wat ‘slow’ betseechent”, zeët d’r Hain.“Doa weëds te óch jek va, al die Engelsje wöad,” zeët ‘t Els. “Dat zies te ummer mieë. ‘Shoppe’, ‘sale’, ‘fittingroom’.”“Els, dat is d’r vuuroesjank.”“Joa, Hain de nui tsiet.”

Ze lofe durch. Hu vare ze inne daag mit d’r tsóg dróp oes. Vanaaf de vurrieje wèch hant ze ing ov-joarkaat. Die mósse ze óp ‘t sjtation in inne apparaat óplane. ‘t Els mós mieë betsale wie d’r Hain. Jet hant ze verkieëd jedoa. Mar wat? D’r Hain laacht.

“Doe bis ummer e duur sjtuk jeweë.”‘t Els kiekt bezörgd. “Doa weëds te óch jek va!, zeët ‘t nog ins. “Al die apparate en die chipkate. Went dat mar jód jeet.”“Wen ‘t nit jód is, da sjtieje vier oes, Els en junt jeweun tse vós wieër.”D’r tsóg kunt aa. D’r Hain jieët ‘t Els e muultje. ‘t Els kiekt ‘m verwóngerd aa. D’r Hain wiest noa e sjild boese ‘t sjtation. “Dat sjteet doa. ‘Kiss and ride’.” E short kiss van d’r Hain. En ze hoffe, óp ing long ride.

Vuur de kinger in de noabersjaf. Van ’t Fia Bienesjtiech

verks-jedag katskóm bij miechzies te weë neëver miech zitsthei neëver miech óp de banke verks-je rozamit muntse in d’r boeche sjliets-je óp d’r rukloester iech sjokkelkliengelieng, kliengeliengee, tswai, drei, veermuntse zitse drinkiek wie ‘t verks-je laachthas te óch muntsedui ze drin

da zunt ze vuur ‘t verks-jeda zunt ze vuur miechda zunt ze jans besjtimdvuur de kats

Sjpan dieng hiere i!

Inne jeet tswai daag sjpatsere. Óp d’r tswaide daag leuft heë tswai sjtond langer mit ing durchsjnitlieje sjnelheet va inne kilometer per sjtond flotter wie óp d’r ieëtsjte daag. Werend die tswai daag sjpatseert heë am janse 64 kilometer in 18 sjtond. Wie flot leuft deë miensj durchsjnitlieg óp d’r ieëtsjte daag? Vuur luezoenge: www.htttp 1408 t.o. posk.dreid st.be

D’r diechter óngerweëgs

Dinkedinke an vräuddinke an klankedinke jieët diech ing jedankesjun jedankewerm jedankedanke…dankevöalmoals danke!

Verloare-Jevónge

’t Dreide elftal van d’r voesbalverain ‘Hinger d’r ruk’ hat d’r vurrieje zóndieg werm verloare. D’r trainer woeët jevroagd wie heë dat hat jevónge. Heë zaat jans ierlieg: Iech bin vroeë dat ’t hinger d’r ruk is.

Wiets van de wèch

D’r Wielie koam werm ins tse sjpieë óppen sjoeël. “En Wielie? Wat woar noen werm loos? D’r fiets kapot? lekke bank?”“Nè juffrauw, iech han jedreumd.”“Wat has doe da jedreumd, miene jong?”“Van d’r voesbal, juffrauw.”“Joa, dat jeleuf iech, dat dees te doch dökser. Mar woarum bis doe da hu tse sjpieë óp sjoeël?”“Juffrauw, d’r wedsjtrait woeët verlengd en doanoa koame nog ins pienanties.”

Bis de nieëkste kier, dan kant uur werm ing jesjiechte van ’t Biela en d’r Kep leëze. Hod uuch vrieë en adieë!

Wil je alle Plus-artikelen lezen?

Dagelijks publiceren we meer dan 100 Plus-artikelen op onze site & app. Nieuws, achtergronden, analyses, reportages, interviews en columns. Word nu digitaal abonnee en kies voor een jaar lang korting of maandelijkse flexibiliteit.

Kies digitaal