Jinne prul (213): 1 april

© Getty Images

Kerkrade -

‘Jinne prul’ is ing lofende jesjiechte woar-i ’t leëve van de ieëlu, ’t Biela en d’r Kep besjrève weëd. Ze zunt al jans jet jöarsjer jetrouwd en óch al kanne ze ziech nit misse, hant ze doch wal ins knies óngeree.

Wilo Wiets

“Jódde mörje Biela, has te jód jesjloffe?” “Dat kan iech besser an diech vroage, doe wiebelvót!” “Dat kunt durch ’t vrugjoar, mie vräusje. Doa han iech miech tse lang óp jevräud. Wen iech de vuejelsjer al vrug huur fleute, jeet ’t miech uvver ’t janse lief kriebele.” “Dat han iech jemerkd, ’t bed kriebelet mit.” “Ós bed vräut ziech óch óp ’t nui leëve van de natoer, jraad wie boese alles werm bluit en jruit. ’t Vrugjoar wirkt óp de lu, de dere en d’r jaad mit ós blomme en honder.” “Miech huesj te nit klage Kep, ’t is vuur miech al herlieg um óp de trap noa ónger d’r frisje kaffe tse ruuche.” “Dat is ja inne sjunne bejin van d’r letste daag van d’r mond meëts.” “Joa, doe has reët, Kep. Mörje is ’t werm d’r ieëtsjte april. ’t Jeet noen flot.”

“Vrek joa, Biela. Mörje is ‘t 1 april. Da sjikt me de jekke woa me wil.” “Doe haove jek, dat is doch wal óngerhank auwe leem.” “Dat jeld nog ummer Biela en nit vuur haof jekke, dat wil iech mar effe derbij zage!” “Iech zouw ’t óch nit in d’r kop hoale um diech ing draa tse zetse, iech kiek wal oes.” “Danke Biela, mar iech wool d’r ieëtsjte april doch nit ónjemerkd vuurbij losse joa!” “Dat hauw iech miech al jedaad.” “En woa wils te d’r Sjaak mörje hin sjikke?” “Doa mós iech nog uvver noadinke, Biela. Iech jon effe noa d’r Joeëzef in de droekerij.” En voet woar e. Óngerweëgs zoog e d’r fiets van d’r posbuul teëje inne jieëvel sjtoa en 50 meter wieër koam d’r Sjaak mit de pos in de heng jelofe. “Jódde mörje Kep, woa jees doe hin, zoeë vrug in d’r daag?” Ópins vool d’r Kep jet i. “Iech jon noa d’r Joeëzef in de droekerij, deë hat miech jebeld en jevroagd of iech tsefort wool kómme, heë hat fantastiesj nuits tse vertselle.”“Ao, da zal iech dat óch wal van hem hure, iech bin benuid!” “Joa besjtimd, Sjaak doa huesj te va.”

En voet woar d’r Kep. Jelukkieg tróf heë d’r Joeëzef in de droekerij en vertsalt heë wat e an d’r Sjaak jezaad hauw. Tsezame woeët uvverlaad wie ze d’r posbuul óp d’r ieëtsjte april ing zouwe kanne kufe.D’r Sjaak zouw ziech mörje in ziene betste antsóg um 10.00 oer bij de droekerij van ‘t ‘Noabersjefje’ melde, wail d’r Joeëzef hem via d’r tillefong hat jemeld dat rónk dis tsiet d’r burjemeester van de sjtad mit ing bezónger uberasjoeng de droekerij zouw kómme bezukke. D’r Joeëzef hat d’r Sjaak jevroagd um dat jeheem tse haode. Alling de redaktsiejoeën van ‘t ‘Noabersjefje’ zouw besjeed krieje.

D’r Joeëzef zouw alles wieër rejele. Heë hauw an d’r Sjaak ekstra ‘mörje’ jezaad en nit óp 1 april. Angesj zouw e besjtimd jet jewaar weëde. D’r Kep vruiet ziech uvver d’r woenderbare plaan van d’r Joeëzef en verjenuugd fietset heë noa heem. “En?”, vroaget ’t Biela. “Zut uur droeskómme?” “Und wie!”, zeët d’r Kep en e jong jans los uvver d’r plaan deë heë mit d’r Joeëzef hauw jemaad um d’r ejezinnieje posbuul ing draa tse zetse. “Hoffentlieg weëd e nit jewaar dat ’t mörje 1 april is”, zeët ’t Biela. Doe wits doch nog dat e diech ’t vurriegs joar óp 1 april noa ’t jemeendehoes hat losse joa um ing sjneisjup ummezuns aaf tse hoale. Wat dat aajeet is ’t inne nietsje. Iech bin benuid.” “Biela, iech zien ‘m noe al in ziene sjieke jouwe antsóg vuur de duur van de droekerij sjtoa!” “En da?, vroagt ’t Biela, wie jeet ’t dan wieër?” “D’r Joeëzef kleëft e papier op de duur, woa-r óp sjteet: 1 April!” “En wat is dieng rol da?” “Iech maach ing foto van d’r Sjaak went e vuur de jesjlaose duur sjteet mit ‘1 april’ dróp. Die foto kunt in ’t nieëkste ‘Noabersjefje’ tse sjtoa.”

’t Biela hat ziech d’r janse plaan aajehoeëd, evver zie tswiefelt uvver d’r aafloof oane dat d’r Kep doa jet va merkt. Zie kent heure man en óch d’r Sjaak en ziet in jedanke d’r Sjaak mörjevrug um 10.00 oer mit inne foto-apparaat in heng vuur de droekerij-duur sjtoa um doanoa van d’r Kep, deë ziech hinger inne sjtroech verbórje probeert tse haode, ing foto tse maache wen deë ziech bij de duur mit ’1 april’ meld.

Zoeë zouw d’r erme Kep e plets-je va eje deeg krieje en ziech werm ins óp d’r sjnauts jetroane han!

De nieëkste wèch kant uur werm ’t letste nuits in ‘t ‘Noabersjefje’ leëze. Bis dan. Hod uuch vrieë en adieë!