Uit de gedragscode voor journalisten van De Limburger:

1. De journalist gaat met open vizier te werk

De journalist maakt zich in principe altijd bekend als journalist, en zal anderen niet misleiden over de aard en bedoelingen van zijn werk. De journalist doet niets stiekem, zoals het heimelijk bijwonen van een bijeenkomst die niet voor hem bedoeld is, of het maken van opnames terwijl hij kan weten dat dit niet mag. Slechts als dat de enige manier is om zware misstanden aan te tonen, kan hier van worden afgeweken. Zelf nieuws maken door uitlokking is uit den boze.

2. De journalist bewaakt zijn onafhankelijkheid

De journalist opereert altijd volstrekt onafhankelijk, ten opzichte van alles en iedereen. Zelfs opsporende en rechtsprekende instanties vormen daar géén uitzondering op: de journalist is geen verlengstuk daarvan. Tipgevers en andere contactpersonen van de journalist krijgen geen voorkeursbehandeling in de berichtgeving, hoe waardevol de informatie die ze aan de journalist geven ook kan zijn. De journalist laat zich nooit door derden betalen voor berichten, en betaalt evenmin zelf voor informatie.

3. De journalist houdt privézaken ver van zijn werk

De journalist bericht niet over zaken waar hij privé bij betrokken is, of zaken die familie of vrienden rechtstreeks raken. Als die zaken wél nieuwswaardig genoeg zijn voor berichtgeving, wordt die door andere journalisten voor hun rekening genomen en onthoudt de journalist zich van welke bemoeienis dan ook met berichtgeving. Indien een journalist in artikelen privé-ervaringen memoreert, moet dat journalistiek relevant zijn en uit de context duidelijk worden.

4. De journalist checkt zijn feiten zorgvuldig

De journalist baseert zich op feiten die hij heeft gecontroleerd, niet op geruchten of aannames. Het plegen van hoor- en wederhoor is een onmisbaar onderdeel van de voorbereiding en totstandkoming van een artikel. Gepresenteerde feiten moeten door meerdere bronnen worden ondersteund. Geruchten mogen nooit als bewijs worden opgevoerd.

5. De journalist bericht zo eerlijk en volledig mogelijk

De journalist stelt zijn artikelen zo volledig en gebalanceerd mogelijk samen. Zo mag er geen relevante informatie worden achtergehouden als dat bij het maken van een artikel beter uitkomt. Indien een bericht slechts een kant van het verhaal kan tonen, bijvoorbeeld omdat bepaalde sleutelspelers niet voor commentaar bereikbaar zijn, wordt dit vermeld. Genres als nieuws en opinie worden nooit vermengd.

6. De journalist doet consequent aan bronvermelding

>De journalist zorgt ervoor dat de informatie die hij verstrekt zoveel mogelijk controleerbaar is. Dat betekent bijvoorbeeld dat bij citaten altijd wordt aangegeven wie de bron is. Hetzelfde geldt als er geciteerd wordt uit andere media. Slechts in bijzondere gevallen, en als daar een duidelijk maatschappelijk belang mee is gediend, kunnen bronnen anoniem worden opgevoerd.

7. De journalist gaat respectvol om met emoties

De journalist die verslag doet van situaties waarin mensen in extreme gemoedstoestanden verkeren – zoals verdriet, woede of angst - gaat op respectvolle manier om met wat hij ziet en hoort. Bij sterfgevallen als gevolg van misdaden, ongelukken, rampen en aanslagen houdt de journalist rekening met gevoelens van nabestaanden in toon en woordkeuze.

8. De journalist weegt privacyaspecten zorgvuldig af

De journalist beschermt de persoonlijke levenssfeer van personen over wie hij publiceert, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is binnen zijn taak tot volledig informeren. Dit geldt ook bij verdachten en veroordeelden. Als het privégedrag van een publiek persoon op welke wijze dan ook invloed heeft op diens functioneren of positie, dan worden naam en toenaam van betrokkene genoemd.

9. De journalist reflecteert en erkent eventuele fouten

Als blijkt dat de journalist feitelijke onjuistheden in een verhaal heeft vermeld, worden die ruimhartig rechtgezet. De journalist legt verzoeken om rectificaties door lezers of belanghebbende voor aan de hoofdredactie en werkt zonder voorbehoud mee aan eventuele onderzoeken naar zijn berichtgeving.

10. De journalist is zich altijd bewust van zijn rol

De journalist is zich altijd bewust van zijn rol en de verantwoordelijkheden die daar mee samenhangen. Dit is niet alleen van toepassing op alle platforms van het uitgeverijbedrijf (zoals de krant en de website), maar ook daarbuiten. Of het nou gaat om deelname aan debatpanels, optredens in andere media of uitingen op sociale media: de journalist handelt overal waar hij uit hoofde van zijn professie verschijnt in de geest van al het bovenstaande.

Disclaimer: bovenstaande 10 punten vormen een gecomprimeerde versie van de gedragscode voor journalisten van De Limburger. Deze volledige gedragscode, die te allen tijde die leidend is, is binnenkort te raadplegen via deze website. Waar staat ‘de journalist’ wordt ‘de journalist (m/v)’ bedoeld. Omwille van de leesbaarheid van de tekst wordt hierboven bij verwijzingen uitsluitend de hij-vorm gebruikt.