Privacy policy

Verzameling, registratie en verwerking van gegevens

U bezoekt een website die deel uitmaakt van het online netwerk van De Mediahuis-groep, waar Mediahuis Limburg (MHL) deel van uitmaakt. MHL verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, bezoekers en gebruikers van haar diensten. Bepaalde gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor het gebruik van sommige onderdelen van de website, de aankoop van een product, de deelname aan een wedstrijd, de aanmaak van een account,….

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal en type van de browser, …) verzamelen.

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Mediahuis Limburg BV gevestigd aan de Mercator 3, 6135 KW te Sittard. MHL is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren. MHL houdt zich daarbij aan alle relevante wet- en regelgeving waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, alsmede aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association).

De gegevens zijn automatisch ook toegankelijk voor andere vennootschappen van De Mediahuis-groep, zijnde de vennootschappen waarover Mediahuis NV (Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen, België) conform artikel 5 Wetboek Vennootschappen controle uitoefent.

Gebruik van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van de Mediahuis-groep.

Bij een aantal applicaties, zoals onder meer de digitale krant, dient u zich te identificeren alvorens de applicatie te gebruiken. Dit laat onze klantendienst toe om u te ondersteunen bij technische problemen en verschaft de Mediahuis-groep door uw gebruik van deze applicaties inzicht in uw profiel en interesses.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Uw gegevens (met uitzondering van gevoelige gegevens zoals politieke en religieuze overtuiging, …) kunnen worden gebruikt voor de verkoop en promotie van producten en diensten en om u op de hoogte te houden van aanbiedingen van De Mediahuis-groep (redactionele initiatieven, marktstudies, acties, wedstrijden, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes over producten, diensten en andere) en partners.

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot de Mediahuis-groep behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door De Mediahuis-groep worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat De Mediahuis-groep op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. De Mediahuis-groep zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan De Mediahuis-groep uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die De Mediahuis-groep ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal De Mediahuis-groep uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

De vennootschappen van de Mediahuis-groep zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken. Zo kunnen de websites van de Mediahuis-groep links bevatten naar websites van derden of reclame-boodschappen van derden-adverteerders via dewelke uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van De Mediahuis-groep, maar onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de website in kwestie waarnaar u zich begeeft.

Inzage en correctie van gegevens en recht van verzet

De Mediahuis-groep zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld. U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door De Mediahuis-groep zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten of diensten van De Mediahuis-groep of gerichte aanbiedingen via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat via e-mail aan ons kenbaar maken via privacy@mediahuislimburg.nl.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met de klantenservice van De Mediahuis-groep onderdelen kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Minderjarigen

MHL let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. MHL zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen. De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aanvraag van abonnementen, producten en diensten die door MHL via de websites worden aangeboden. Abonnementen, producten en diensten zijn steeds onderworpen aan de voorwaarden van de MHL.

Beveiliging gegevens

MHL respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van De Mediahuis-Groep. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van De Mediahuis-groep, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. De Mediahuis-groep spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

De Mediahuis-groep is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan De Mediahuis-groep.

Algemeen

De verwerking van de persoonsgegevens is onderworpen aan het Nederlands recht. De aankoop van onze producten en/of het gebruik van onze diensten waaronder onze websites houdt uw toestemming in met onze Privacy Policy die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Laatst gewijzigd op 1 december 2017